การถือหุ้นสามัญ ธ.ก.ส.

ผู้ถือหุ้นสามัญ ธ.ก.ส. มีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ ตามจำนวนหุ้นที่ถือ จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการเป็นเงินปันผล เว้นแต่ปีที่ขาดทุนจะไม่จ่ายเงินปันผล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง เสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อกิจการธนาคารได้ตลอดเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Call Center Website ธ.ก.ส. จดหมาย รวมถึงการนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ผู้มีสิทธิถือหุ้นสามัญ ธ.ก.ส. ได้แก่

กระทรวงการคลัง โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของทุนที่ชำระแล้ว

ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ได้แก่ :

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ สถาบันการเงินของรัฐ หน่วยงานของรัฐ กองทุนด้านเกษตรหรือกองทุนอื่นของรัฐตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยถือหุ้นต่อรายไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนที่ชำระแล้ว

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินของรัฐ หรือ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนที่ชำระแล้ว

ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่รับซื้อหุ้นคืนทุกกรณี แต่ผู้ถือหุ้นสามารถโอนเปลี่ยนมือให้แก่ผู้อื่น ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ได้ โดยติดต่อผ่านสาขาของธนาคาร

กลับสู่ด้านบน