ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 1 โครงการ (สงช.)
2 2565 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 1 โครงการ (แม่ฮ่องสอน)
3 2565 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 1 โครงการ (ฝทน.)
4 2565 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 1 โครงการ (ฝทน.)
5 2565 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 2 โครงการ (ฝทส., สจพ.)
6 2565 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 1 โครงการ (ศรส.)
7 2565 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 1 โครงการ (ชุมพร)
8 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 1 โครงการ (ฝกล.)
9 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 1 โครงการ (ฝทน.)
10 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 1 โครงการ (พัทลุง)

กลับสู่ด้านบน