ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2566 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2566 จำนวน 2 โครงการ (ฝอก.)
2 2566 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2566 จำนวน 15 โครงการ (นครนายก, สระแก้ว)
3 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2566 จำนวน 3 โครงการ (ลำปาง)
4 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2566 จำนวน 1 โครงการ (นราธิวาส)
5 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2566 จำนวน 1 โครงการ (สพป.)
6 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2566 จำนวน 1 โครงการ (สพน.)
7 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2566 จำนวน 1 โครงการ (ฝทน.)
8 2566 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2566 จำนวน 1 โครงการ (ศรส.)
9 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2566 จำนวน 1 โครงการ (ฝอก.)
10 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2566 จำนวน 1 โครงการ (สผส.)

กลับสู่ด้านบน