ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าสำรองจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell with Storage Unit) อาคารสำนักงานสาขา Eco-Efficiency ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ต.ค. 64 14 ต.ค. 64
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุง ชั้น G อาคารคอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ต.ค. 64 13 ต.ค. 64
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ธ.ก.ส. นางเลิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 64 1 ต.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน สูง 2 ชั้น และส่วนประกอบอื่นๆ 31 ส.ค. 64 3 ก.ย. 64
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 64 2 ส.ค. 64

ประกาศประกวดราคา

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2564(เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) สาขาชาติตระการ 15 ต.ค. 64 15 ต.ค. 64 - 15 ต.ค. 64
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารนางเลิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ต.ค. 64 4 ต.ค. 64 - 5 พ.ย. 64
ประกวดราคาจ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 4 ต.ค. 64 4 ต.ค. 64 - 21 ต.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาแกลง จังหวัดระยอง 1 ต.ค. 64 1 ต.ค. 64 - 20 ต.ค. 64
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) สำนักงานใหญ่ 30 ก.ย. 64 30 ก.ย. 64 - 15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในภายนอกอาคารสำนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และส่วนงานประกอบอื่นๆ ธ.ก.ส.สาขาวังสามหมอ โดยวิธีพิเศษ 15 ต.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) ประจำ ธ.ก.ส.จังหวัดเลย 12 ต.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 2 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรกฎาคม -กันยายน 2564) 15 ต.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 2 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรกฎาคม -กันยายน 2564) 15 ต.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) สนจ.สมุทรสงคราม 15 ต.ค. 64

กลับสู่ด้านบน