ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย โดยผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะเจ้าของธนาคาร จะต้องได้รับสิทธิในการซื้อหุ้น โอนหุ้นที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดย ธ.ก.ส. จะดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงให้ข้อมูลที่สําคัญและจําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานจากรายงานกิจการประจำปีของธนาคาร และจากเว็บไซต์ของธนาคาร ที่ www.baac.or.th รวมทั้งจัดวางระบบให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลผ่าน ธ.ก.ส. สาขา หรือ ผ่าน Call Center ที่หมายเลขโทร 0-2555-0555 ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก

กลับสู่ด้านบน