แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ธ.ก.ส. ได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญในการจัดทำแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับฟังความต้องการความคาดหวังและความกังวลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน
เพื่อนำมากำหนดทิศทางและกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร โดยศึกษาเรียนรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองความต้องการความคาดหวัง
และความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน และเพื่อสร้างความพึงพอใจ และความผูกพันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธ.ก.ส.

- วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ขอบเขต

- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ประเด็นความต้องการความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- Milestone การเตรียมความพร้อมด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนับสนุน ยุทธศาสตร์

- แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ปี 2566-2570 (ทบทวน ปี 2567- 2570)


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน