ประจำเดือน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ประเภท 3 เดือน ประเภท 6 เดือน ประเภท 12 เดือน ประเภท 18 เดือน ประเภท 24 เดือน
มิถุนายน 2567 16 กรกฎาคม 2567 0.90 0.97 0.98 0.84 1.05
พฤษภาคม 2567 16 มิถุนายน 2567 0.77 0.88 0.89 0.92 1.01
เมษายน 2567 16 พฤษภาคม 2567 0.53 0.75 0.82 0.93 0.97
มีนาคม 2567 16 เมษายน 2567 0.76 0.77 0.85 0.98 0.98
กุมภาพันธ์ 2567 16 มีนาคม 2567 0.81 0.82 0.85 0.98 0.98
มกราคม 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567 0.81 0.82 0.84 0.97 0.98
ธันวาคม 2566 16 มกราคม 2567 0.57 0.80 0.81 0.97 0.98
พฤศจิกายน 2566 16 ธันวาคม 2566 0.77 0.93 0.94 0.99 1.01
ตุลาคม 2566 17 พฤศจิกายน 2566 0.79 0.95 0.97 1.01 1.04
กันยายน 2566 17 ตุลาคม 2566 0.81 0.95 0.99 1.00 1.04
สิงหาคม 2566 21 กันยายน 2566 0.59 0.60 0.90 0.96 0.97
กรกฎาคม 2566 19 สิงหาคม 2566 0.59 0.60 0.90 0.96 0.98
มิถุนายน 2566 19 กรกฎาคม 2566 0.58 0.60 0.89 0.96 0.97
พฤษภาคม 2566 22 มิถุนายน 2566 0.60 0.61 0.89 0.97 0.98
เมษายน 2566 17 พฤษภาคม 2566 0.60 0.64 0.89 0.97 0.98
มีนาคม 2566 20 เมษายน 2566 0.62 0.65 0.89 1.00 1.01
กุมภาพันธ์ 2566 18 มีนาคม 2566 0.62 0.65 0.95 0.97 1.03
มกราคม 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 0.62 0.65 0.95 0.99 1.04
ธันวาคม 2565 17 มกราคม 2566 0.62 0.65 0.98 0.96 1.05
พฤศจิกายน 2565 15 ธันวาคม 2565 0.51 0.51 0.92 0.90 1.02
ตุลาคม 2565 15 พฤศจิกายน 2565 0.50 0.50 0.90 0.90 1.02
กันยายน 2565 18 ตุลาคม 2565 0.50 0.50 0.90 0.90 1.04
สิงหาคม 2565 15 กันยายน 2565 0.48 0.48 0.90 0.90 1.02
กรกฎาคม 2565 17 สิงหาคม 2565 0.48 0.48 0.96 0.96 1.04
มิถุนายน 2565 18 กรกฎาคม 2565 0.48 0.48 1.00 1.00 1.07

* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน


กลับสู่ด้านบน