1. การโอนเงินต่างสำนักงาน

ธนาคารให้บริการโอนเงินต่างสำนักงาน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว โดยขอใช้บริการ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

2. การโอนเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้

ให้บริการโอนเงิน ชำระหนี้เงินกู้ของลูกค้า โดยแจ้งความจำนง ขอใช้บริการได้ที่ ทุกสาขาทั่วประเทศ

3. การโอนเงินระบบเวสเทิร์น ยูเนี่ยน

การรับเงินโอน (To Receive)
เมื่อมียอดเงินโอนผ่านระบบเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ท่านสามารถติดต่อรับเงินที่สาขา ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ เพียงแจ้งข้อมูลรายการ รับเงิน (To Receive) ดังนี้
1. เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้
2. หมายเลขกำกับการโอนเงิน 10 หลัก (MTCN)
3. ชื่อ/นามสกุล ผู้ส่งเงิน
4. ประเทศต้นทางที่ส่งเงิน
5. จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

การส่งเงินโอน (To Send)
กรณีต้องการโอนเงินไปต่างประเทศ ท่านสามารถติดต่อขอใช้บริการที่สาขา ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ เพียงแจ้งข้อมูล ดังนี้
1. เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้
2. ชื่อ/นามสกุล ผู้รับเงิน
3. ประเทศปลายทางที่รับเงิน
4. จำนวนเงินที่ต้องการส่ง

เพียงเท่านี้! ท่านสามารถใช้บริการผ่านระบบ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ได้อย่าง ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้กับ ธ.ก.ส.

4. การโอนเงินโอนต่างประเทศ ขาออก (Outward Remittance)

เป็นบริการโอนเงินไปต่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อชำระค่าสินค้า ค่าบริการ ค่าการศึกษาหรือชาวต่างชาติต้องการส่งเงินรายได้กลับประเทศของตน ธนาคารมีบริการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ด้วยบริการโอนเงินผ่านระบบ SWIFT

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ยื่นใบคำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ พร้อมเอกสารประกอบการโอนเงินตามวัตถุประสงค์ ได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา (ในกรณีที่ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนจึงทำการโอนเงินได้)

2. ข้อมูลการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ควรจะทราบ
- เลขที่บัญชีและชื่อบัญชีของผู้รับเงินตามที่เปิดบัญชีไว้ (กรณีโอนเงินไปให้ผู้รับเงินที่อาศัยอยู่ในทวีปยุโรปต้องมี International Bank Account Number : IBAN)
- ธนาคาร , สาขาของธนาคารต่างประเทศ และรหัสธนาคาร(ฺBank /SWIFT Code) ของผู้รับเงินที่เปิดบัญชีไว้ (กรณีโอนเงิน GBP ไปประเทศอังกฤษ ต้องมี Sort Code)

3. ธนาคารจะไม่โอนเงินไปยังประเทศ / บุคคล ที่ถูกระงับการทำธุรกรรม (US sanctions)

4. การโอนเงินไปต่างประเทศต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบทางการของประเทศไทยและต่างประเทศ

5. การโอนเงินไปต่างประเทศต้องคำนึงถึงความแตกต่างของเวลาในแต่ละประเทศ (Time Zone)


ค่าธรรมเนียม

Charge BEN/Charge Share : ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ (ต้นทาง) คิดอัตรา 500 บาท/รายการ
Charge OUR : ค่าธรรมเนียมกรณีที่ผู้ขอโอนต้องการรับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารในต่างประเทศ (ปลายทาง) ในต่อแรก : เก็บเพิ่มจากข้อ 1 แยกตามสกุลเงิน รายละเอียดตามประกาศธนาคาร
หมายเหตุ : ในบางประเทศ ธนาคารต่างประเทศบางแห่งอาจหักค่าธรรมเนียมธนาคารจากจำนวนเงินโอนก่อนจ่ายให้แก่ผู้รับเงิน เป็นผลให้ผู้รับเงินอาจไม่ได้รับเต็มจำนวน ถึงแม้จะส่งรายการโอนเงินแบบ Charge OUR แล้วก็ตาม
Pay in full : ค่าธรรมเนียมกรณีที่ผู้ขอโอนต้องการรับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารในต่างประเทศ (ปลายทาง) ทั้งหมด โดยธนาคารรับประกันว่าเงินโอนถึงธนาคารของผู้รับเงินเต็มจำนวน


เอกสารประกอบ

ค่าสินค้า ค่าบริการ ใช้เอกสารเรียกเก็บเงิน
ค่าการศึกษา ใช้เอกสารการศึกษา เช่น หนังสือรับรองของสถานการศึกษา, I-20, เอกสารการลงทะเบียน
รายได้ส่งกลับของชาวต่างชาติ ใช้เอกสารสำเนาหนังสือเดินทาง, Work Permit , หนังสือรับรองเงินเดือน
ส่งเงินให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้อง ใช้เอกสารแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ, หลักฐานของทางราชการแสดงว่ายินยอมให้พำนักอยู่ในประเทศนั้น
อื่นๆ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

5. บริการโอนเงินรายย่อย ผ่านระบบ ORFT COUNTER

บริการโอนเงินรายย่อยหน้าเคาน์เตอร์สาขา ธ.ก.ส. เพื่อเข้าบัญชีต่างธนาคาร สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับเงินทันที โอนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อครั้ง มีการบริการ 2 ลักษณะ

การโอนออก หมายถึง การโอนเงินจากสาขา ธ.ก.ส. เพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับธนาคารอื่น ๆ
การโอนเข้า หมายถึง การโอนเงินจากธนาคารอื่น ๆ เพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับสาขา ธ.ก.ส

หลักเกณฑ์การขอใช้บริการ
การโอนออก
ติดต่อขอโอนเงินได้ที่สาขา ธ.ก.ส. ทุกแห่งทั่วประเทศ
บันทึกรายละเอียดการขอโอนตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด
ชำระเงินโอนและค่าธรรมเนียม เป็นเงินสดหรืออื่น ๆ
การโอนเข้า
เปิดบัญชีเงินฝากหรือมีบัญชีอยู่กับสาขา ธ.ก.ส.
แจ้งให้ผู้สั่งโอน โอนเงินผ่านระบบ ORFT COUNTER เพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่ ณ สาขา ธกส

6. บริการโอนเงินรายย่อย ระบบ Bulk Payment ของ NITMX

บริการโอนเงินรายย่อยต่างธนาคาร ผ่านระบบ Bulk Payment สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับเงินเร็ว
เป็นการโอนเงินครั้งละหลายบัญชี (จากหนึ่งบัญชีโอนไปเข้าหลายๆบัญชี) ไม่เกินรายละ 2,000,000 บาท มีบริการ 2 ลักษณะได้แก่
SAME DAY หมายถึงการโอนเงินที่สามารถเข้าบัญชีผู้รับโอนภายในวันเดียว
NEXT DAY หมายถึงการโอนเงินที่สามารถเข้าบัญชีผู้รับโอนวันทำการถัดไป

หลักเกณฑ์การขอใช้บริการ
ผู้ขอโอนต้องมีบัญชีเงินฝากอยู่ที่ สาขา ธ.ก.ส. ที่ผู้ขอโอนขอใช้บริการ
ผู้ขอโอนต้องมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้รับโอนปลายทาง

7. บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต
เหมาะสำหรับการโอนเงินครั้งละจำนวนมาก ๆ หรือน้อย ๆ ก็โอนได้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
มีบริการ 2 ลักษณะ ได้แก่
การโอนออก หมายถึง การโอนเงินจากสาขา ธ.ก.ส. เพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับธนาคารอื่น ๆ
การโอนเข้า หมายถึง การโอนเงินจากธนาคารอื่น ๆ เพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับสาขา ธ.ก.ส

หลักเกณฑ์การขอใช้บริการ
การโอนออก
ติดต่อขอโอนเงินได้ที่สาขา ธ.ก.ส. ทุกแห่งทั่วประเทศ
บันทึกรายละเอียดการขอโอนตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด
ชำระเงินโอนและค่าธรรมเนียม เป็นเงินสดหรืออื่น ๆ
การโอนเข้า
เปิดบัญชีเงินฝากหรือมีบัญชีอยู่กับสาขา ธ.ก.ส.
แจ้งให้ผู้สั่งโอน โอนเงินผ่านระบบบาทเนต เพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่


กลับสู่ด้านบน