การส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นฯ ธ.ก.ส. จึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนการประชุมฯ โดยรายละเอียดการส่งคำถาม ประกอบด้วย

1. ส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล์ (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ
1.2 รายละเอียดคำถาม

2. ช่องทางที่ ธ.ก.ส. เปิดรับคำถาม
2.1 เว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.baac.or.th) โดยคลิกที่หัวข้อช่องทางการติดต่อ หรือ http://www.baac.or.th/content-contact.php
2.2 Call Center : 0-2555-0555
2.3 ธ.ก.ส. สาขาทั่วประเทศ

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
ธ.ก.ส.จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของ แต่ละปี ซึ่งจะจัดประชุมฯ ประมาณเดือนมิถุนายน ของทุกปี ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ เกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 เมษายน ของทุกปี

4. การตอบคำถาม
ธ.ก.ส.จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น ดังนี้
4.1 คำถามที่พบบ่อย ทางช่องทาง www.baac.or.th
4.2 ตอบกลับโดยตรงทางโทรศัพท์
4.3 เป็นข้อมูลให้ฝ่ายจัดการตอบในที่ประชุม

การซื้อหุ้นสามัญ ธ.ก.ส.

กรณีต้องการซื้อหุ้นสามัญ ธ.ก.ส. ต้องทำอย่างไร

ปัจจุบัน ธ.ก.ส. ยังไม่มีนโยบายเปิดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มเติม อย่างไรก็ดีหาก ธ.ก.ส. มีนโยบายเปิดจำหน่ายหุ้นสามัญ ลูกค้าที่มีความสนใจสามารถขอซื้อได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาทุกสาขาทั่วประเทศ โดยกรอกคำขอซื้อหุ้น (ขอได้ที่ ธ.ก.ส.สาขา) พร้อมแนบเอกสารแสดงตน และชำระเงินค่าซื้อหุ้น

การขายคืนหุ้นสามัญ ธ.ก.ส.

กรณีต้องการขายคืนหุ้นสามัญ ธ.ก.ส. ต้องทำอย่างไร

ธนาคารไม่รับซื้อหุ้นสามัญคืนจากผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัททั่วไปที่จะไม่ซื้อหุ้นของบริษัทเองกลับคืน แต่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

การโอนหุ้น/การโอนเปลี่ยนมือ

ขอทราบขั้นตอนและวิธีการโอนหุ้น

ขั้นตอนการโอนหุ้น ผู้ถือหุ้นและผู้รับโอนหุ้นต้องไปยื่นเอกสารเพื่อจดทะเบียนการโอนหุ้นด้วยตนเองที่ ธ.ก.ส. สาขา โดยจัดทำหนังสือขอโอนหุ้นตามรูปแบบที่ ธ.ก.ส. กำหนด พร้อมแนบเอกสารแสดงตน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนกับมีพยานอย่างน้อยสองคนรับรองลายมือชื่อนั้น ๆ ทั้งต้องจดทะเบียนการโอนหุ้นไว้ต่อ ธ.ก.ส. โดยการโอนหุ้นมี 2 กรณี คือ

1. กรณีผู้ถือหุ้นโอนหุ้นให้บุคคลอื่น จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

1.1 ตราสารโอนหุ้น (ขอได้ที่ ธ.ก.ส.สาขา)

1.2 เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นและผู้รับโอนหุ้น

1.3 สำเนาเอกสารแสดงตนพร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาของผู้ถือหุ้นและผู้รับโอนหุ้น

1.4 ใบหุ้น (กรณีใบหุ้นสูญหาย ให้ใช้เอกสารใบแจ้งความของเจ้าพนักงานตำรวจ)

1.5 ชำระค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นตามประกาศค่าธรรมเนียมของธนาคาร

1.6 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ของผู้รับโอนหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นเสียชีวิต สิทธิในหุ้นย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม  การโอนหุ้นจัดเตรียมเอกสาร  ดังนี้

2.1 คำขอรับโอนหุ้นกรณีผู้ถือหุ้นเสียชีวิต (ขอได้ที่ ธ.ก.ส.สาขา)

2.2 คำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)

2.3 เอกสารแสดงตนของผู้จัดการมรดก

2.4 สำเนาเอกสารแสดงตนพร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนา

2.5 ใบหุ้น (กรณีใบหุ้นสูญหาย ให้ใช้เอกสารใบแจ้งความของเจ้าพนักงานตำรวจ)

2.6 ใบมรณะบัตร พร้อมสำเนา

2.7 พินัยกรรม (กรณีสิทธิในหุ้นตกทอดแก่ผู้รับพินัยกรรม)

2.8 บัญชีเครือญาติพร้อมสำเนาเอกสารแสดงความเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต

2.9 ชำระค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นตามประกาศค่าธรรมเนียมของธนาคาร

2.10 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ของผู้รับโอนหุ้น

การขอใบหุ้นฉบับใหม่เพื่อแทนฉบับเดิม (ชำรุด/สูญหาย)

ใบหุ้นที่มีอยู่ชำรุด/สูญหาย จะทำอย่างไร

ท่านสามารถขอออกใบหุ้นฉบับใหม่เพื่อแทนฉบับเดิม โดยดำเนินการได้ 2 กรณี คือ

1. กรณีใบหุ้นเดิมชำรุด ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

1.1 หนังสือแสดงความประสงค์ขอใบหุ้นฉบับใหม่เพื่อแทนฉบับเดิม (ขอได้ที่ ธ.ก.ส.สาขา)

1.2 เอกสารแสดงตนพร้อมสำเนา

1.3 ใบหุ้นฉบับเดิมที่ชำรุด

1.4 ชำระค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นตามประกาศค่าธรรมเนียมของธนาคาร

2. กรณีใบหุ้นเดิมสูญหาย ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

2.1 หนังสือแสดงความประสงค์ขอใบหุ้นฉบับใหม่เพื่อแทนฉบับเดิม (ขอได้ที่ ธ.ก.ส.สาขา)

2.2 เอกสารแสดงตนพร้อมสำเนา

2.3 เอกสารใบแจ้งความของเจ้าพนักงานตำรวจ

2.4 ชำระค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นตามประกาศค่าธรรมเนียมของธนาคาร

การยืนยันยอดการถือหุ้นธนาคาร

ขอทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการขอหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้นธนาคาร เพื่อนำไปใช้ยื่นต่อหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานตรวจสอบบัญชี

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้นธนาคาร

1. ผู้ถือหุ้นจัดทำหนังสือขอยืนยันยอดการถือหุ้นธนาคาร โดยระบุวันที่ที่ต้องการให้ยืนยันยอด เอกสารลงนามโดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มีอำนาจลงนาม แล้วแต่กรณี

2. ยื่นเอกสารขอยืนยันยอดการถือหุ้นธนาคารที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ท่านสะดวกติดต่อ

3. ธ.ก.ส. จัดทำหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้นธนาคารจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้สอบบัญชีตามความประสงค์

การจ่ายเงินปันผล

จะซื้อหุ้นภายในวันไหนถึงจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในปีใดจะต้องมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารภายในวันสิ้นปีบัญชีของ ธ.ก.ส.  (31 มีนาคม)

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเมื่อไร

ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ โดยจะจัดส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบทุกราย

วิธีรับเงินปันผล มี 2 วิธี คือ

1. ขอรับเงินปันผลเป็นเงินสด ผู้ถือหุ้นต้องนำเอกสารแสดงตน และหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลไปขอรับที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ท่านสะดวก

2. ขอรับเงินปันผลโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. จะโอนเงินปันผลสุทธิเข้าบัญชีเงินฝาก (ตามที่แจ้งไว้) ของท่านทันทีในวันที่ธนาคารจ่ายเงินปันผล พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผล และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ทราบทุกราย

กรณีบัญชีเงินฝากธนาคารที่เคยแจ้งรับเงินปันผลปิดหรือไม่ Active แล้ว จะได้รับเงินปันผลอย่างไร

ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

การประชุมผู้ถือหุ้น

กำหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อไร

ธ.ก.ส. จัดการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี

การบอกกล่าวเชิญประชุม ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างไร

ธ.ก.ส. ดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 โดยได้ดำเนินการ 3 ช่องทาง ได้แก่

1. การบอกกล่าวเชิญประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อในทะเบียนหุ้นของธนาคาร ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

2. การลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 2 วัน

3. การลงประกาศทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. www.baac.or.th โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้ามายัง ธ.ก.ส. ด้วย

กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม ไม่ทราบว่าจะเข้าร่วมประชุมได้หรือไม่ และจะต้องนำเอกสารใดมาแสดง (มาด้วยตนเอง)

กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม (ซึ่งอาจเกิดจากการสูญหายในระหว่างการจัดส่ง หรือไปรษณีย์ไม่สามารถนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากไม่มีผู้รับ) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยต้องนำเอกสารแสดงตน อาทิ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ไปแสดง ณ จุดลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จะต้องทำอย่างไร

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำมาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

กรณีบุคคลธรรมดามอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่ติดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่ติดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว

2. สำเนาภาพถ่ายใบจัดตั้งนิติบุคคล หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

3. สำเนารายงานการประชุมแต่งตั้งผู้แทน โดยมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

4. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าใดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบคน และมีจำนวนหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือแล้ว (ตาม พ.ร.บ. ธ.ก.ส. หมวด 4 มาตรา 29)

มีวิธีการออกเสียงลงคะแนนอย่างไร

ตามมาตรา 30 พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้นำบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดมาใช้โดยอนุโลม ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1182 และ 1190 สามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ

1. การลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผยโดยวิธีชูมือ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง

2. การลงคะแนนเสียงแบบลับ กรณีที่ประชุมมีการร้องขอให้ลงคะแนนลับ ในกรณีเช่นนี้ให้นับหนึ่งหุ้นเป็น หนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม มีคะแนนเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง

ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีหรือไม่

การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารโดยละเอียด รวมถึงแนวนโยบายหรือยุทธศาสตร์การดำเนินงานของธนาคาร นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีโอกาสพูดคุยซักถามคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร ธนาคารเห็นว่าการเข้าร่วมประชุมจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นเอง โดยธนาคารมีหนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทุกราย แต่เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ได้ โดยสิทธิการเป็นผู้ถือหุ้นจะยังคงอยู่ แม้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหุ้นธนาคาร

ขอทราบช่องทางติดต่อเกี่ยวกับหุ้นธนาคาร

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ทางจดหมาย โดยจัดส่งตามที่อยู่ ดังนี้
งานหุ้นธนาคาร ฝ่ายบริหารการเงิน (ฝกง.)
ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0 2558 6555 ต่อ 6780-1

3. ทางโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข 0 2558 6155

กลับสู่ด้านบน