"ใช้เช็คฝาก-ถอนสะดวก ง่าย และคล่องตัว"

จุดเด่นของบริการ
 • หมุนเวียนบัญชีได้ทุกวัน
 • สามารถสั่งจ่ายในวงเงินที่สูงได้ไม่จำกัด
 • สร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือของตนเอง
 • สะดวกปลอดภัย ไม่ต้องพกพาเงินสดติดตัวเป็นจำนวนมาก
วัตถุประสงค์
 • สร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือของตนเอง
 • เพื่อความสะดวก คล่องตัวของธุรกิจ
 • รองรับการขยายตัวของธุรกิจ
คุณสมบัติผู้ฝาก
 • บุคคลธรรมดา ที่บรรลุนิติภาวะ
 • นิติบุคคล
จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
 • ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
จำนวนเงินฝาก-ถอนขั้นต่ำ
 • ไม่กำหนด
ระยะเวลาการฝาก
 • ไม่กำหนด
การคิดดอกเบี้ย/ผลตอบแทน
 • ไม่มี
เงื่อนไขการถอน
 • ถอนเป็นเช็ค
เอกสารการเปิดบัญชี
 • บุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • นิติบุคคล
  • เอกสารสำคัญประจำตัวผู้มาติดต่อ
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • หนังสือบริคณห์สินธิ
  • รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมัติการทำนิติกรรมกับธนาคารและระบุอำนาจการถอนเงิน
  • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • ตัวอย่างตราประทับของบริษัท


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน