การให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้กำหนดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกเป็นหนังสือหรือรายงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลตรวจสอบได้ ธนาคารในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ หากมีการเก็บรวบรวมและข้อมูลส่วนบุคคลไว้ หรือมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยไม่ว่าจะวัตถุประสงค์ใดก็ตามจำเป็นต้องได้รับคำยินยอม (Consent) จากเจ้าของข้อมูลด้วย หากองค์กรที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีบทลงโทษ ทั้งทางโทษทางแพ่ง โทษทางอาญา และโทษทางปกครอง ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการนี้ ผู้ใช้บริการต้องให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไว้กับธนาคารผ่าน BAAC Mobile จำนวน 2 ข้อ ดังนี้
     1. เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินที่ธนาคารได้วิเคราะห์ให้เหมาะกับความต้องการของท่าน (Personalized Offers)
     2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้ได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการยิ่งขึ้นจากการศึกษาวิจัย สถิติ วิเคราะห์ ประเมินผลและประมวลผล การบริหารจัดการ การสอบทาน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการของธนาคาร

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ลงทะเบียนใช้บริการได้ง่าย ไม่เสียเวลาเดินทาง
  • เพิ่มโอกาสในการรับรู้ข่าวสารและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

  • บุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  • ลูกค้าบันทึกความยินยอมฯ ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางบริการ BAAC Mobile

ขั้นตอนการบันทึกการให้ความยินยอมฯ

คำถามพบบ่อย

1. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร
     ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม แต่จะไม่นับรวมข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึงใคร
     บุคคลใดๆ ที่ข้อมูลใดๆ ทำให้สามารถระบุตัวตนนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
3. ธนาคารจัดให้ลูกค้าต้องให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเหตุผลใด
     เพื่อให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. ผลกระทบหากลูกค้าไม่ให้ความยินยอมต่อธนาคาร
     ลูกค้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลให้ธนาคารไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
5. ช่องทางการให้ความยินยอมของลูกค้ามีช่องทางไหนบ้าง
     เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถให้หรือปฏิเสธการให้ความยินยอมได้ทางธนาคารสาขา หรือ ผ่านแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile
6. ช่องทางการติดต่อ
     6.1 Call Center 02-555-0555, 1593 ให้บริการ 24 ชั่วโมง
     6.2 ช่องทางออนไลน์ Website www.baac.or.th
     6.3 ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ


กลับสู่ด้านบน