ธ.ก.ส. ได้จัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ใช้บริการรับทราบแนวทางการปฏิบัติของ ธ.ก.ส. ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส. ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด
ธ.ก.ส. จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่การให้ บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ ธ.ก.ส. จะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนทำการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และหมายเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขประจำตัวบุคคล เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ให้แก่ ธ.ก.ส. แล้ว ธ.ก.ส. จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานการกําหนดชั้นความลับของข้อมูลของ ธ.ก.ส.

2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
ธ.ก.ส. มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของ ธ.ก.ส. ระหว่างผู้ใช้บริการกับ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ตามที่กฎหมายกำหนด โดยข้อมูลที่จัดเก็บ ธ.ก.ส. จะให้ความสำคัญถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูล

3. การระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ธ.ก.ส. มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ ธ.ก.ส. ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 ทั้งนี้ หากภายหลัง ธ.ก.ส. มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ธ.ก.ส. จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. http://www.baac.or.th และเอกสารประกาศ ณ ที่ทำการ ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมนี้ ธ.ก.ส. ได้มีการกำหนดให้มีการบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย

4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ธ.ก.ส. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของศาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือเป็นการเปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ธ.ก.ส. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ได้แก่ มาตรการป้องกัน แก้ไขข้อมูล มาตรการสร้างจิตสำนึก นโยบายและวิธีปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเป็นไปตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ วิธีปฏิบัติการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศ และวิธีปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส. ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

6. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ธ.ก.ส. จะเปิดเผยนโยบายและวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธ.ก.ส. ผ่านทางเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. http://www.baac.or.th และเอกสารประกาศ ณ ที่ทำการของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ กรณีผู้ใช้บริการต้องการตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ สามารถขอตรวจดูได้ โดยติดต่อ ณ ที่ทำการของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

7. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล
ธ.ก.ส. จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยผู้ขอกรอกแบบคำร้องขอและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ณ ที่ทำการของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน และในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ธ.ก.ส. จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

8. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูล
ธ.ก.ส. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามนโยบายและปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธ.ก.ส. ที่ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด

9. บันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Log Files)
เว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. มีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง และประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

กลับสู่ด้านบน