การใช้บริการ
                เว็บไซต์ www.baac.or.th เป็นเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการให้บริการกับผู้ขอใช้บริการที่ยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น
ธนาคารจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการในการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร และเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้ขอใช้บริการอื่น ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการนี้ตามความเหมาะสม ธนาคารเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในรูปภาพ ข้อความ การแสดงผล และรูปแบบการนำเสนอตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำสำเนา แสดงผล แจกจ่าย ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ขาย เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น นอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์
                ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ ของธนาคาร โดยการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของธนาคารในการให้บริการต่อผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
                เว็บไซต์นี้อาจมีข้อความที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง หรือการสะกดตัวอักษรที่ผิด ธนาคารไม่รับรองถึงความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของเอกสาร ของข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ตลอดจนไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ของการนำข้อมูลจากเว็บไซต์ของธนาคารไปใช้งาน

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
               เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้นธนาคารจึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง

กฎหมายที่บังคับใช้
                การตีความตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์นี้ จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย


กลับสู่ด้านบน