รู้จัก ธ.ก.ส.

ประวัติการก่อตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ ธ.ก.ส.
คณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส.
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส.
คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส.
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ ธ.ก.ส.
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส.
คณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัยและพัฒนา
คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานสินเชื่อ SME เกษตร
กิจกรรมและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายจัดการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ผู้บริหารระดับฝ่าย
ทำเนียบผู้จัดการ
ทิศทาง นโยบาย และแผนงาน
ข้อมูลการลงทุนที่สำคัญ
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
จริยธรรม ธ.ก.ส.
วัฒนธรรมองค์กร
ตราสัญลักษณ์
เกียรติยศ
พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
พ.ร.บ. ธ.ก.ส.
กฏกระทรวง
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายธรรมาภิบาล
วิสัยทัศน์และพันธกิจด้านธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล 7 ประการ
คู่มือและแผนงานด้านธรรมาภิบาล
บทความและความรู้ด้านธรรมาภิบาล
กิจกรรมธรรมาภิบาลของ ธ.ก.ส.
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและองค์กรโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ( ITA)
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รายงานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ต่อรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและโครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข่าวสาร

ข่าว ธ.ก.ส
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวแจก ธ.ก.ส. ( Press Release)
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายด้านการจัดหาพัสดุตามแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืน
รายการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าสุด
ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ทะเบียนผู้รับจ้างก่อสร้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลาง
รายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายพันธบัตร ธ.ก.ส.
ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
ชายคา ธ.ก.ส.
เกษตรกรคนเก่ง
วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร
สานสายใย จากใจ ธ.ก.ส.
จุลสารโรงเรียนธนาคาร
แนะนำเว็บไซต์
RSS Feed ธ.ก.ส.

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากออมทรัพย์โครงการ
เงินฝากประจำ
เงินฝากประจำ
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
เงินฝากมอบรัก 1/1 พสัส
เงินฝากมอบรักคู่รัก 1/1
เงินฝากเพิ่มรัก2 12/10
เงินฝากมอบรัก 1/1
เงินฝากทวีรัก ฌปก 1/1
เงินฝากกระแสรายวัน
ผลรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค
สลากออมทรัพย์
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.
ตรวจผลรางวัลสลาก
สินเชื่อ
ลูกค้าบุคคล
ลูกค้าผู้ประกอบการ
ลูกค้าสหกรณ์ กลุ่ม องค์กร
กองทุนธนาคารอิสลาม
ความเป็นมากองทุนธนาคารอิสลาม
เงินฝากระบบอิสลาม
สินเชื่อระบบอิสลาม
ประกาศอัตราผลตอบแทนเงินฝากเพื่อการลงทุน (ทั่วไป )
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ATM
เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDM)
ธุรกิจต่างประเทศ
บริการการค้าต่างประเทศ
บริการโอนเงินต่างประเทศขาออก Outward Remittance
บริการรับเงินโอนขาเข้าจากต่างประเทศ Inward Remittance
บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน
บริการโอนเงินระหว่างไทย-ลาว
ธุรกรรมทางการเงิน
พร้อมเพย์ (PromptPay)
เช็คและตั๋วเงิน
การโอนเงิน
บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ
บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Money Exchange)
บริการให้เช่าตู้นิรภัยธนาคาร
ดาวน์โหลดเอกสาร

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน