รู้จัก ธ.ก.ส.

ประวัติการก่อตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ ธ.ก.ส.
คณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส.
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส.
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส.
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
คณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัยและพัฒนา
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
คณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล
กรรมการอิสระ ธ.ก.ส.
กิจกรรมและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายจัดการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ผู้บริหารระดับฝ่าย
ทำเนียบผู้จัดการ
ทิศทาง นโยบาย และแผนงาน
กลุ่มลูกค้าธนาคาร
ข้อมูลการลงทุนที่สำคัญ
การลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา
การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การลงทุนเพื่อพัฒนาลูกค้า
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
จริยธรรม ธ.ก.ส.
วัฒนธรรมองค์กร
ตราสัญลักษณ์
เกียรติยศ
พรบ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อำนาจหน้าที่และภารกิจ
คู่มือการปฏิบัติงาน

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เงินฝาก (ออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน)
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
โปรโมชั่นเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
เงินฝากกระแสรายวัน
สลากออมทรัพย์ (สลากออมทรัพย์ / ตรวจผลรางวัล)
สลากออมทรัพย์

ข่าวสาร

ข่าว ธ.ก.ส
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวแจก
พันธบัตร ธ.ก.ส.
ประกาศอันดับเครดิตของ ธ.ก.ส.
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับ คู่ค้า ผู้ส่งมอบ (Guide Book)
ประกาศนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
รายการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าสุด
ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ทะเบียนผู้รับจ้างก่อสร้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
การเปิดเผยราคากลาง
รายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาประกาศจัดซื้อจ้าง ระบบ e-GP
ข้อบังคับฉบับที่ 30 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร
แนะนำเว็บไซต์
RSS Feed ธ.ก.ส.

E-Service

กลับสู่ด้านบน