รู้จัก ธ.ก.ส.

ประวัติการก่อตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ ธ.ก.ส.
คณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส.
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการ ธ.ก.ส.
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้จัดการ ธ.ก.ส.
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส.
คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส.
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
คณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัยและพัฒนา
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
คณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการอิสระ ธ.ก.ส.
กิจกรรมและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายจัดการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ผู้บริหารระดับฝ่าย
ทำเนียบผู้จัดการ
ทิศทาง นโยบาย และแผนงาน
ข้อมูลการลงทุนที่สำคัญ
การลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา
การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การลงทุนเพื่อพัฒนาลูกค้า
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
จริยธรรม ธ.ก.ส.
วัฒนธรรมองค์กร
ตราสัญลักษณ์
เกียรติยศ
พรบ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อำนาจหน้าที่และภารกิจ
คู่มือการปฏิบัติงาน

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เงินฝาก (ออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน)
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ
เงินฝากกระแสรายวัน
สลากออมทรัพย์ (สลากออมทรัพย์ / ตรวจผลรางวัล)
สลากออมทรัพย์
สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน
ออมทรัพย์ทวีโชค
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (ธกส มอบรัก / ธกส เพิ่มรัก / ธกส ทวีรัก)
ธกส มอบรัก
ธกส เพิ่มรัก
ธกส ทวีรัก
โปรโมชั่นเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
สินเชื่อ (ลูกค้าบุคคล / ลูกค้าผู้ประกอบการ / ลูกค้าสหกรณ์ กลุ่ม องค์กร)
ลูกค้าบุคคล
ลูกค้าผู้ประกอบการ
ลูกค้าสหกรณ์ กลุ่ม องค์กร
ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sale Sheet) (เงินกู้ / เงินฝาก / บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธ.ก.ส.)
เงินฝาก
เงินกู้
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธ.ก.ส.
ประกันภัย
ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ (Product Catalog) (เงินกู้ / เงินฝาก / บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธ.ก.ส.)
เงินฝาก
เงินกู้
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธ.ก.ส.
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ธ.ก.ส. A-Mobile / บัตรเดบิต / บัตร ATM / บัตรเกษตรสุขใจ)
แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส.
ผลิตภัณฑ์บัตร ธ.ก.ส.
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
การให้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) พร้อมเพย์
ธุรกิจต่างประเทศ (การค้าต่างประเทศ / โอนเงินต่างประเทศ / เวสเทิร์น ยูเนี่ยน)
บริการการค้าต่างประเทศ
บริการโอนเงินต่างประเทศขาออก Outward Remittance
บริการโอนเงินต่างประเทศขาเข้า Inward Remittance
บริการโอนเงินระหว่างไทย-ลาว
บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน
ธุรกรรมทางการเงิน (พร้อมเพย์ / เช็คและตั๋วเงิน / ชำระค่าสินค้าและบริการ)
เช็คและตั๋วเงิน
การโอนเงิน
บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ
บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(Money Exchange)
บริการให้เช่าตู้นิรภัยธนาคาร
กองทุนธนาคารอิสลาม (เงินฝากระบบอิสลาม / สินเชื่อระบบอิสลาม)
ความเป็นมากองทุนธนาคารอิสลาม
เงินฝากระบบอิสลาม
สินเชื่อระบบอิสลาม
ประกาศอัตราผลตอบแทนเงินฝาก เพื่อการลงทุน (ทั่วไป)
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสาร

ข่าว ธ.ก.ส
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวแจก
พันธบัตร ธ.ก.ส.
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับ คู่ค้า ผู้ส่งมอบ (Guide Book)
รายการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าสุด
ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ทะเบียนผู้รับจ้างก่อสร้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
การเปิดเผยราคากลาง
รายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบังคับฉบับที่ 30 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร
แนะนำเว็บไซต์
RSS Feed ธ.ก.ส.

E-Service

ความยั่งยืน

กลับสู่ด้านบน