อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายคน (เกษตรกร และบุคคล)
มีผลบังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2563

อัตราดอกเบี้ย หน่วย : ร้อยละต่อปี
ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) MRR 6.500
ส่วนต่างสูงสุดที่จะใช้บวกกับ MRR
(Highest Cap Over MRR)
3.000
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหรือผิดเงื่อนไขตามสัญญา
(Highest Rate for Defaulted Account)
3.000

อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าสถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน และองค์กร)
มีผลบังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2563

อัตราดอกเบี้ย หน่วย : ร้อยละต่อปี
สถาบันชั้นดี (Minimum Loan Rate) MLR 4.875
ส่วนต่างสูงสุดที่จะใช้บวกกับ MLR
(Highest Cap Over MLR)
2.000
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหรือผิดเงื่อนไขตามสัญญา
(Highest Rate for Defaulted Account)
3.000

อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล
มีผลบังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2563

อัตราดอกเบี้ย หน่วย : ร้อยละต่อปี
ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลชั้นดี (Minimum Loan Rate) MLR 4.875
ส่วนต่างสูงสุดที่จะใช้บวกกับ MLR
(Highest Cap Over MLR)
5.000
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหรือผิดเงื่อนไขตามสัญญา
(Highest Rate for Defaulted Account)
3.000

อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมว่าด้วยการให้กู้เบิกเงินเกินบัญชี
มีผลบังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2563

อัตราดอกเบี้ย หน่วย : ร้อยละต่อปี
ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Overdraft Rate) MOR 6.250
ส่วนต่างที่จะใช้บวกกับ MOR 0.000-5.000
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหรือผิดเงื่อนไขตามสัญญา
(Highest Rate for Defaulted Account)
3.000

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ย้อนหลัง

ปี 2563
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
วันที่ 1 เมษายน 2563
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ปี 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 20 สิงหาคม 2562

ปี 2554
วันที่ 20 เมษายน 2554

กลับสู่ด้านบน