ประกาศอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียม

ประกาศอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมย้อนหลัง


ที่ 1306-2565 อัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก เงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม ค่าบริการอื่นๆ และเบี้ยปรับ บังคับใช้ 16 กรกฎาคม 2565 (ปัจจุบัน)
ที่ 743-2565 อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านอื่นๆ
กลับสู่ด้านบน