เว็บไซต์ www.baac.or.th เป็นเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการให้บริการกับผู้ขอใช้บริการที่ยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ธนาคารจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการในการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร และเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้ขอใช้บริการอื่น ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการนี้ตามความเหมาะสม ธนาคารเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในรูปภาพ ข้อความ การแสดงผล และรูปแบบการนำเสนอตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำสำเนา แสดงผล แจกจ่าย ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ขาย เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น นอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร

ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ ของธนาคาร โดยการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของธนาคารในการให้บริการต่อผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์

กลับสู่ด้านบน