ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
016024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ภายในและภายนอกอาคาร และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ธ.ก.ส.สาขาเลย จังหวัดเลย โดยวิธีพิเศษ 29 ก.ย. 66
016027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบเครือข่ายสื่อสาร (Private SIM) สำหรับการให้บริการ e-Open Account โดยวิธีพิเศษ 29 ก.ย. 66
016028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 1 ชั้น (ที่ทำการแห่งใหม่) ธ.ก.ส. สาขาปะโค จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีพิเศษ 29 ก.ย. 66
016022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าระบบบัตรคิวสำหรับสาขา โดยวิธีประกวดราคา 28 ก.ย. 66
016018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวลาออกอากาศรายการหอมแผ่นดินผ่านสื่อโทรทัศน์ ปีบัญชี 2566 โดยวิธีพิเศษ 27 ก.ย. 66
016019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่นๆ ธ.ก.ส.สาขานครนายก จังหวัดนครนายก โดยวิธีพิเศษ 27 ก.ย. 66
016020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการส่งเงินฝากสงเคราะห์/ใบรับเงินฝากสงเคราะห์ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต จำนวน 4,000,000 ฉบับ โดยวิธีประกวดราคา 27 ก.ย. 66
016021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 66
016016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรสมัยใหม่และเกษตรมูลค่าสูง ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG Model ตามลักษณะพื้นที่เขตเมือง พื้นที่เกษตรแปลงเล็ก และพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก 26 ก.ย. 66
016013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Television : CCTV) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 66

กลับสู่ด้านบน