ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรมด้านธรรมาภิบาล

2018-09-28 11163 ครั้ง

ธ.ก.ส. ร่วมงานวันธรรมาภิบาลการประกานครหลวง ประจาปี 2561 และจัดบูธนิทรรศการ "การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)" เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

กลับสู่ด้านบน