ธ.ก.ส. ร่วมกิจกรรมด้านธรรมาภิบาล

2018-09-28 8625 ครั้ง

ธ.ก.ส. ร่วมงานวันธรรมาภิบาลการประกานครหลวง ประจาปี 2561 และจัดบูธนิทรรศการ "การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)" เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน