ธนาคารได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมและมีความมุ่งมั่นในการที่จะให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องคิดค้น สร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ รวมทั้งพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรตามนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการบริหารจัดการการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร

แผนแม่บท

แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม ปีบัญชี 2566_ฉบับเผยแพร่ (ครึ่งปีหลัง ปีบัญชี 2566)

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564


กลับสู่ด้านบน