การแถลงทิศทางนโยบายโดยผู้บริหาร/ผลการดำเนินงาน

ธ.ก.ส. มุ่งสร้างตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม เสริมเทคโนโลยีทางการเงินรองรับการแข่งขันและการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน บอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติเงินสนับสนุน 3 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ธ.ก.ส. ปลื้ม! เกษตรกรให้ความสนใจโครงการชำระดีมีคืนจนวงเงินเกือบเต็มแนะเร่งชำระภายใน 17 ก.พ.นี้ ธ.ก.ส. พร้อมดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเกษตรกรจัดการหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน ธ.ก.ส. ประกาศรวมพลังสร้าง 3 สิ่งที่ดีงามสู่เศรษฐกิจฐานรากทดแทนคุณแผ่นดิน ธ.ก.ส. ออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)ระดมทุนเพื่อใช้ส่งเสริมการปลูกป่า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยผ่านโครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด”ค้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน รัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินกว่า 3 แสนล้าน ผ่าน ธ.ก.ส.เสริมความแกร่งเศรษฐกิจฐานราก ธ.ก.ส.เผยผลการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19


คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A)


ปีบัญชี 2564 ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563


แผนธุรกิจ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2564 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2563 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2562 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2561 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2560รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2564
ไตรมาสที่ 1 (Q1)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2563
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2560

ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564


ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส.

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส.


กลับสู่ด้านบน