การแถลงทิศทางนโยบายโดยผู้บริหาร/ผลการดำเนินงาน


ธ.ก.ส. โลตัส ร่วมสร้างธุรกิจและโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการภาคเกษตร ธ.ก.ส. เผยผลการดำเนินงานครึ่งปีบัญชี 64 มุ่งดูแลเกษตรกรก้าวผ่านวิกฤตโควิด และภัยธรรมชาติ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรผ่านนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ธ.ก.ส. ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งส์ สูงสุดที่ AAA(tha) และ F1+(tha) ต่อเนื่อง 8 ปี ธ.ก.ส. เดินหน้าปฏิวัติเกษตรกรรมไทยภายใต้ต้นแบบจริง เปิดให้ประชาชน ร่วมนำเสนอนวัตกรรมในการปรับเปลี่ยน ชิงเงินรางวัลรวม 8.4 แสนบาท ธ.ก.ส. ปลื้ม! ยอดฝากสลาก ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ช่วงที่ 2 ครบ 50,000 ล้านบาท ธ.ก.ส. เฟ้นหาชุมชนอุดมสุขยอดเยี่ยม ต้นแบบชุมชนแห่งการพัฒนา รํฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา เคทีซีจับมือ ธ.ก.ส. เปิดทางร้านน้องหอมจังปักธงขยายช่องทางรับชาระด้วย QR Credit Card Payment เจ้าแรกในไทย ธ.ก.ส. ผ่านการรับรองมาตรฐานการให4บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 ธ.ก.ส. ได้คะแนนการประเมินความโปร่งใสและคุณธรรม (ITA) ระดับดีเยี่ยม ต่อเนื่อง 7 ปี ธ.ก.ส. แจงลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID – 19 เร่งแจ้งขอรับการช่วยเหลือผ่านมาตรการพักชาระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย ธ.ก.ส. ปลื้ม! ยอดฝากสลาก ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ช่วงที่ 1 ครบ 50,000 ล้านบาท ภายในครึ่งวัน เปิดรับฝากอีกครั้ง 18 ต.ค. นี้ี ธ.ก.ส. พักชาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤติ COVID - 19 ธ.ก.ส. ออกมาตรการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารี ธ.ก.ส. เปิด 2 สินเชื่อใหม่ หนุนสร้างอาชีพฝ่าวิกฤต COVID -19 และการนำเทคโนโลยีไปต่อยอดอาชีพเกษตรกรรม ธ.ก.ส. ขยายเวลาสนับสนุนสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ธ.ก.ส. เชิญชวนเกษตรกรทาประกันภัยโคนมและโคเนื้อ ป้องกันความเสี่ยงจากการระบาดของโรคลัมปีสกิน ธ.ก.ส. รับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ AA ธ.ก.ส. กรุงไทย ผนึกกำลังยกระดับการบริการพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก ธ.ก.ส. พร้อมรับทำประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2564 ธ.ก.ส. ร่วม มก.กพส. และ กสก. ส่งมอบเครื่องวิเคราะห์คุณภาพทุเรียนให้เกษตรกร ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ต้นเงินและเปิดขอสินเชื่อสู้ภัย COVID – 19 ธ.ก.ส. ออกมาตรการจัดการหนี้นอกระบบแบบครบวงจร ช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤต ธ.ก.ส. เปิดรับทำประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต 2564 ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรทำประกันภัยโคนม ธ.ก.ส. รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)


คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A)ปีบัญชี 2564 ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ปีบัญชี 2564 ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564แผนธุรกิจ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2564 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2563 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2562 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2561 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2560รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2564
ไตรมาสที่ 1 (Q1)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2563
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2560

ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ


ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส.

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน ธันวาคม 2564 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. เดือน พฤศจิกายน 2564


กลับสู่ด้านบน