คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A)


ปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563


แผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2563 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2562 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2561 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2560รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2563
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2560

ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน

ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน