คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A)


ปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563


แผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2563 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2562 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2561 แผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2560รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2563
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ประจำปี 2560

ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564

กลับสู่ด้านบน