สินเชื่อด้านสถาบัน

          เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สมาชิก ได้แก่ สหกรณ์การเกษตฯ , สหกรณ์บริการ/ออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชน เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการผลิด การแปรรูป การตลาด และสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2558 6555 ต่อ 8035-9 หรือ Call Center 0 2555 0555


กลับสู่ด้านบน