คืนกำไรสู่สังคม

1.

กองทุนซะกาตเพื่อคนยากจนและพัฒนาสังคม

2.

กองทุนฮัจย์และอุมเราะฮ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเงินฝากเพื่อประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะฮ์

โครงการโรงเรียนธนาคาร

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนักเรียนในระดับประถม และระดับมัธยมให้รู้จักการอดออม และ ความรู้ด้านการ

เงินการธนาคารในระบบอิสลามซึ่งจะเป็นรากฐานการวางแผนการใช้เงินในอนาคต

ตะกาฟุล

ตะกาฟุลสินเชื่อระยะยาว


กลับสู่ด้านบน