ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2565 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการหอจดหมายเหตุ ธ.ก.ส. โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
2 2565 ประกาศราคากลางงานเช่ารถยนต์สำหรับรับรองผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 คัน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น FORTUNER 2.8 LEGENDER 4WD โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2565 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการงานธุรการและนักการ 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2565 ประกาศราคากลางเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 12 คัน พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการอบรมโครงการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ "สร้างฝัน ปั้นดาว ปี 3" ประจำปีบัญชี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2565 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความพร้อม (Gap Analysis) สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (TFRS 17) โดยวิธีคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษา
6 2565 ประกาศราคากลาง งานจ้างโครงการสอบเลื่อนระดับ ๑๑ ปีบัญชี ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2565 ประกาศราคากลาง งานจ้างสถาบันภายนอกบริหารจัดการสอบบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ ๔ นิติกร ระดับ ๔ และพนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระดับ ๔ ปีบัญชี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2565 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรมนุษย์และบริหารความผูกพันของบุคลากรเชิงกลยุทธ์ โดยวิธีคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษา
9 2565 ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2565 จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

กลับสู่ด้านบน