ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2563 เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของธนาคาร (สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
2 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2562 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) สาขาท่าตะโก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2562 จัดซื้อของรางวัลสำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2562 รอบการจับรางวัลเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีพิเศษ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2562 การจัดซื้อของรางวัลสำหรับเงิืนฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2562 งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 2563 จัดหาเสื้อหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ประจำปีบัญชี 2562 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานี งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2562 เช่ารถยนต์เก๋ง จำนวน 1 คัน ประจำสาขาเสลภูมิ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562) สนจ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มเก่า งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือ และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน ต.ค.62-ธ.ค.62) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลิือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3(เดือน ตุลาคม 2562-เดือน ธันวาคม 2562) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน