ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2562 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร วก. และพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้าง
2 2562 จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2562 จัดจ้างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระบบ Digital ธ.ก.ส.สาขากำแพงแสน งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2562 เช่ารถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า สาขาสะท้อน งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2562 เช่ารถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า สาขารัตภูมิ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 2562 เช่ารถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า สาขาตะเครียะ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2562 เช่ารถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2562 จ้างออกแบบวางผังงานก่อสร้างอาคารสาขากระแสสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2562 จัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบ Digital สาขาป่าติ้ว งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2562 ราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ระบบ Digital สาขาพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงปีบัญชี 2562 งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน