ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2566 ประกาศราคากลางซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารประชาชื่น อาคารจตุจักร และอาคารนางเลิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
2 2566 ประกาศราคากลางซื้อกระดาษเช็ดมือแบบม้วน ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารประชาชื่น อาคารจตุจักร และอาคารนางเลิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2566 ประกาศราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าสำรองจากแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2566 ประกาศรา่คากลางจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของพนักงานรองรับธุรกิจ (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data analytic for junior เพื่อสร้าง New Business Model) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2566 ประกาศราคากลางงานจ้างศึกษาและวิเคราะห์งานปรับโครงสร้างสำนักพิธีการสินเชื่อและหลักประกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 2566 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรสมัยใหม่ และเกษตรมูลค่าสูง ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG Model ตามลักษณะพื้นที่เขตเมือง พื้นที่เกษตรแปลงเล็ก และพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษา
7 2566 ประกาศราคากลางประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Television : CCTV) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2566 ประกาศราคากลางงานซื้อระบบควบคุมและตรวจสอบการใช้งานระยะไกล (Remote Access) แบบ SSL VPN โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2566 ประกาศราคากลาง งานจ้างโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินธุรกิจธนาคารและพัฒนากระบวนการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2566 ประกาศราคากลาง งานจ้างผลิตโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมกล่องผ้าไหมสำหรับผู้เกษียณอายุ ประจำปีบัญชี 2566 โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

กลับสู่ด้านบน