ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2564 ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการจัดการตรวจสอบแบบรวมศูนย์ ประจำปีบัญชี 2564 โดยวิธีคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษา
2 2564 ราคากลางงานจ้างปรับปรุง ชั้น G อาคารคอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้าง
3 2564 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าสำรองจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell with Storage Unit) อาคารสำนักงานสาขา Eco-Efficiency โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2564 ประกาศราคากลางจ้างบริหารจัดการและจัดหาสิทธิพิเศษ (Privilege) ในกิจกรรมเลือกตรงใจ A-Choice โดยวิธีเปรียบเทียบ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2564 ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตโล่รางวัลคนดี ศรี ธ.ก.ส. รางวัล President Award และรางวัลส่วนงานดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 2564 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบจัดแสดงส่วนกลางภายในพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2564 ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนาพนักงาน ระดับ 4-7 หลักสูตร Smart Officer งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2564 จ้างปรับปรุงอาคาร ธ.ก.ส. นางเลิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้าง
9 2564 ประกาศราคากลางจ้างจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐตามมาตรการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2564 ประกาศราคากลางจ้างจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลนโยบายภาครัฐในการประกันรายได้ของเกษตรกรที่ดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยวิธีพิเศษ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

กลับสู่ด้านบน