รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ

แอปพลิเคชัน A-Shop เป็นแอปพลิเคชันสำหรับขายสินค้าและบริการผ่าน บัตรเกษตรสุขใจ โดยร้านค้าผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ต้องจำหน่ายปัจจัยการผลิตตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
 1. ปุ๋ย
 2. ยาปราบศัตรูพืช เคมีภัณฑ์
 3. เมล็ดพันธุ์พืช
 4. พันธุ์สัตว์
 5. อาหารสัตว์/เคมีภัณฑ์สัตว์
 6. ข้าวสาร (เฉพาะสถาบันเกษตรกรเท่านั้น)
 7. ค่าบริการทางการเกษตร (เฉพาะ สกต.เท่านั้น)
 8. น้ำมันเชื้อเพลิง
 9. เครื่องจักรกลหรือเครื่องมือการเกษตรขนาดเล็ก (มูลค่าไม่เกิน 10,000บาท/ชิ้น)

สิทธิประโยชน์ ข้อพึงปฏิบัติและข้อห้าม

สิทธิประโยชน์
 1. เพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้ามากขึ้นเพราะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนมากและครอบคลุม ทั่วประเทศ
 2. รับเงินค่าสินค้าภายใน 1 วันนับจากวันที่ส่งสรุปยอดขายสิ้นวัน (Settlement) ในกรณีที่ไม่มีเหตุผิดปกติ
 3. ฟรีค่าธรรมเนียม การโอนเงินค่าสินค้าเข้าบัญชีเงินฝาก
 4. ได้รับการประชาสัมพันธ์การเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรเกษตรสุขใจเช่น แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล สติ๊กเกอร์ ป้ายแบบตั้ง (standby) เป็นต้น
ข้อพึงปฏิบัติ
 1. ร้านค้าต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงการจำหน่ายปัจจัยการผลิตผ่านบัตรเกษตรสุขใจที่ได้จัดทำไว้กับ ธ.ก.ส. โดยเคร่งครัด
 2. ร้านค้าต้องขายสินค้าที่มีคุณภาพดี เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ขายสินค้าด้อยคุณภาพและปลอมปน ให้กับผู้ใช้บัตรเกษตรสุขใจ
 3. ร้านค้าต้องตรวจบัตรประจำตัวประชาชน กับ ข้อมูลลูกค้าบัตรเกษตรสุขใจในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Shop เพื่อใช้พิสูจน์ความเป็นเจ้าของบัตรทุกครั้งก่อนขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Shop
 4. การขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Shop ร้านค้าต้องจัดเก็บหลักฐานการทำรายการ (e-Slip) ทุกครั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 18 เดือน และสามารถส่งมอบหลักฐานการทำรายการ (e-Slip) ให้ ธ.ก.ส. ได้เมื่อมีการร้องขอจาก ธ.ก.ส.
 5. ร้านค้าต้องใช้รหัสสินค้า (Barcode) ให้ตรงตามสินค้าที่ร้านค้าจำหน่ายให้ลูกค้าจริง
 6. ร้านค้าต้องส่งมอบสินค้าโดยทันทีหลังจากมีทำรายการขายผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Shop สำเร็จ และออกใบเสร็จรับเงินทุกรายการที่ขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Shop
 7. ร้านค้าต้องทำการสรุปยอดขายสิ้นวัน (Settlement) ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Shop ทุกสิ้นวันทำการ ภายใน เวลา 20.00 น. ของทุกวัน
 8. ร้านค้ารวบรวมหลักฐานการทำรายการ (e-Slip) ประจำวัน และสำรองข้อมูลหลักฐานการทำรายการ (e-Slip) ไว้เพื่อเป็นหลักฐานตรวจสอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
 9. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือบัญชีเงินฝากคู่โอนค่าสินค้าของร้านค้าทุกกรณี ต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ธ.ก.ส. สาขาในเขตพื้นที่เพื่อพิจารณา เสนอสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด อนุมัติแก้ไขข้อมูลในระบบต่อไป
ข้อห้าม
 1. ห้ามเก็บบัตรเกษตรสุขใจของลูกค้าไว้ในครอบครองของร้านค้า
 2. ห้ามร้านค้ายินยอมหรือแนะนำให้ลูกค้าใช้บัตรเกษตรสุขใจเพื่อแลกเป็นเงินสดแทนสินค้าหรือรับสินค้าแต่นำมาขายคืนในราคาต่ำกว่าราคาที่ลูกค้าซื้อจากร้านค้า
 3. ห้ามร้านค้าเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากค่าสินค้าจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านบัตรเกษตรสุขใจ ทั้งนี้ สินค้าชนิดยี่ห้อเดียวกันจะต้องมีราคาเท่ากันทั้งการขายผ่านบัตรและขายเงินสด
 4. ห้ามร้านค้าขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Shop ผิดประเภทร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ ธ.ก.ส. คือ ร้านค้าขึ้นทะเบียนจำหน่ายปัจจัยการผลิต ห้ามใช้แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Shop เพื่อรับชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ร้านค้าขึ้นทะเบียนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ห้ามใช้แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Shop เพื่อรับชำระค่าปัจจัยการผลิต
 5. ห้ามขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Shop ผิดประเภทสินค้า คือ ขายสินค้าด้วยรหัสสินค้า (Barcode) ของสินค้าประเภทหนึ่งแต่จ่ายสินค้าประเภทอื่นให้ลูกค้า เช่น จำหน่ายสินค้าด้วยรหัสสินค้าปุ๋ยสูตร 15-15-15 ตรา A แต่ส่งมอบสินค้าประเภท ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ตรา B ให้แทน

เงื่อนไขการสมัคร

 1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 2. ที่ตั้งสถานประกอบการและดำเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของ ธ.ก.ส.
 3. มีความมั่นคงโดยต้องดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าหรือบริการมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เว้นแต่ มีหนังสือรับรองจากเจ้าของลิขสิทธิ์/บริษัทแม่ว่ามีความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคง มีสินค้าหรือบริการได้ตามมาตรฐาน
 4. ได้รับอนุญาตจำหน่ายสินค้าหรือบริการตาม พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องจากทางราชการ เช่น พรบ.ปุ๋ย พรบ.วัตถุอันตราย พรบ.พันธุ์พืช และ พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
 5. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกศาลพิพากษาลงโทษเกี่ยวกับ ความผิดตาม พรบ.ปุ๋ย พรบ.พันธุ์พืช พรบ.วัตถุอันตราย และ พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 6. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 7. ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์/ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย/หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย และยังไม่พ้นกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายหรือปลดล้มละลาย
 8. เป็นร้านค้าที่ไม่เคยกระทำผิดข้อตกลงจนถูกยกเลิกเป็นผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร (Blacklist)
 9. มีสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจหรือบริการ

อัตราค่าธรรมเนียมและบริการ

เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร

ช่องทางการสมัครใช้บริการ

ร้านค้าผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตสามารถยื่นความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ที่ร้านค้าตั้งอยู่ โดยเตรียมเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียน ตามประเภทของผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ร้านค้าพบปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Shop สามารถติดต่อได้ดังนี้
 • ธ.ก.ส. สาขาที่ขึ้นทะเบียน สกน./สนจ. (วันและเวลาทำการ)
 • กลุ่มงานบริหารร้านค้า ฝปท. หมายเลขโทรศัพท์ 02-558-6555 ต่อ 6522, 6601, 6611, 6617, 6618, 6654 และ 6662 (วันและเวลาทำการ)
 • ธ.ก.ส. Call Center 0 2555 0555 ตลอด 24 ชั่วโมง


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน