ผู้ฝาก
 • บุคคลธรรมดา
 • กลุ่มบุคคล เช่น กลุ่มแม่บ้าน รัฐวิสาหกิจชุมชน
เอกสารในการเปิดบัญชี
 • บุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • กลุ่มบุคคล
  • รายงานการประชุม ต้องระบุรายชื่อสมาชิกและมติที่ประชุมมีการมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้เปิดบัญชีเงินฝากและถอนเงินฝาก
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีเลขประจำตัว 13 หลัก
สิทธิประโยชน์
 • ได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • มีโอกาสถูกรางวัลทุก 6 เดือนหรือตลอดระยะเวลาที่ฝากเงินตามเงื่อนไขของธนาคาร
 • ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ ธ.ก.ส.
 • ใช้เป็นหลักประกันในการออกหนังสือค้ำประกันจาก ธ.ก.ส.
 • ใช้เป็นหลักประกันซองและประกันสัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของ ธ.ก.ส.
การจับรางวัล
 • ระดับจังหวัดจับรางวัลปีละ 2 ครั้ง โดยรอบดำเนินการหนึ่งๆ มีระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้
  • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน จับรางวัล เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปี
  • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม จับรางวัล เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
  ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล? รายชื่อผู้โชคดีและรายละเอียดของรางวัลได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาที่เปิดบัญชี
 • ระดับประเทศธ.ก.ส. จะพิจารณาจัดงานจับรางวัลระดับประเทศเป็นคราวๆ ตามความเหมาะสม โดย ธ.ก.ส. จะประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.baac.or.th
การรับของรางวัล
 • นำสมุดเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคและหลักฐานแสดงตนมารับของรางวัลได้ ณ สาขาที่เปิดบัญชี
* เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามประกาศของธนาคาร


กลับสู่ด้านบน