"เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ พร้อมได้ผลตอบแทนด้วยบัญชีเช็คมีดอกเบี้ย"

จุดเด่นของบริการ
 • ได้รับผลตอบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
 • เป็นเงินไว้ใช้จ่ายสำหรับหมุนเวียนช่วยเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ
 • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลและนิติบุคคล
 • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และทบเป็นต้นเงินให้ทุกสิ้นเดือน
 • สะดวกและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเป็นบัญชีสำหรับใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
คุณสมบัติผู้ฝาก
 • ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา
 • นิติบุคคล
จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
 • ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
จำนวนเงินฝาก-ถอนขั้นต่ำ
 • ไม่กำหนด
ระยะเวลาการฝาก
 • ไม่กำหนด
การคิดดอกเบี้ย/ผลตอบแทน
 • เงินฝากคงเหลือสิ้นวันมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
 • เงินฝากคงเหลือสิ้นวันน้อยกว่า 10,000 บาท ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ผู้ประกอบธุรกิจบุคคลและนิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
เงื่อนไขการถอน
 • ถอนเป็นเช็ค
 • ถอนโดยใช้ ATM ตามเงื่อนไขของบัตร
เอกสารการเปิดบัญชี
 • บุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • นิติบุคคล
  • เอกสารสำคัญประจำตัวผู้มาติดต่อ
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • หนังสือบริคณห์สินธิ
  • รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมัติการทำนิติกรรมกับธนาคารและระบุอำนาจการถอนเงิน
  • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • ตัวอย่างตราประทับของบริษัท


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน