นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
ณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา
ณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายทัศนัย ชัยมงคล
นายทัศนัย ชัยมงคล ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี
นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายวีรพล ปานะบุตร
นายวีรพล ปานะบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
รอแต่งตั้ง
รอแต่งตั้ง
ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน