นายจำเริญ  โพธิยอด
นายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายจรูญเดช  เจนจรัสสกุล
นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายโสรัต โสพรรณรัตน์
นายโสรัต โสพรรณรัตน์ รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง เลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน