นายชาญวิทย์ นาคบุรี
นายชาญวิทย์ นาคบุรี
กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
รอการแต่งตั้ง
รอการแต่งตั้ง
กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายจรูญเดช  เจนจรัสสกุล
นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล
กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายฉัตรชัย  ศิริไล
นายฉัตรชัย ศิริไล
ผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
รอการแต่งตั้ง
รอการแต่งตั้ง
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตำแหน่ง เลขานุการ
นางสาวอรุณวรรณ  วงศ์มณีโรจน์
นางสาวอรุณวรรณ วงศ์มณีโรจน์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน