นายชาญวิทย์ นาคบุรี
นายชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นางภัทรพร วรทรัพย์
นางภัทรพร วรทรัพย์ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายนรินทร์ สมสะอาด
นายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง เลขานุการ
นางสาวอรุณวรรณ  วงศ์มณีโรจน์
นางสาวอรุณวรรณ วงศ์มณีโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน