นายจำเริญ  โพธิยอด
นายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายโสรัต โสพรรณรัตน์
นายโสรัต โสพรรณรัตน์ รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง เลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน