นายวัชระ ฉัตรวิริยะ
นายวัชระ ฉัตรวิริยะ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายลือชัย  ชัยปริญญา
นายลือชัย ชัยปริญญา กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายสุรชัย  รัศมี
นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ
นายสมศักดิ์ บุษยะกนิษฐ์
นายสมศักดิ์ บุษยะกนิษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา(คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน