นายจรูญเดช  เจนจรัสสกุล
นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล
กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นายสุนทร ตาละลักษณ์
นายสุนทร ตาละลักษณ์
กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายวิจารย์ สิมาฉายา
นายวิจารย์ สิมาฉายา
กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายฉัตรชัย  ศิริไล
นายฉัตรชัย ศิริไล
ผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง
นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง
รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการและเลขานุการ
นายเกรียงไกร กัลหะรัตน์
นายเกรียงไกร กัลหะรัตน์
รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา(คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน