ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีบัญชี 2566 (เม.ย. 66 - มี.ค. 67)
2 2565 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2565
3 2564 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564
4 2563 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563
5 2562 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562
6 2561 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2561
7 2560 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2560
8 2559 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีบัญชี 2559
9 2558 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีบัญชี 2558
10 2554 การจ้างวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมธนาคารเพื่อการชำระและยุบรวมข้อมูลให้พร้อมนำเข้าระบบงานธุรกิจหลัก (CBS)

กลับสู่ด้านบน