ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562
2 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2562
3 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
4 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2562
5 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
6 2562 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2562
7 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562
8 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562
9 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562
10 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน