ด้านการให้บริการแก่ประชาชน

หลักเกณฑ์และขั้นตอน การให้บริการประชาชน รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ระเบียบที่ต้องประกาศให้ประชาชนรับทราบตามข้อกฏหมาย
- ระเบียบ ฉบับที่ 50 ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน
- ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือ/หลักเกณฑ์ ปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ คู่มือ/หลักเกณฑ์ การให้สินเชื่อโครงการ SMAEs แผนผังขั้นตอนการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของพนักงาน (Whistle Blowing) ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า มาตรฐานการกำหนดระยะเวลาดำเนินการ/ให้บริการ ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน รายงานการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของพนักงาน (Whistle Blowing)

กลับสู่ด้านบน