ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน

ประวัติการก่อตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ทิศทาง นโยบาย และแผนงาน ข้อมูลการลงทุนที่สำคัญ การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ พ.ร.บ. กฏระเบียบ ข้อบังคับ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ธ.ก.ส.ดำเนินงานตามหลักปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการรับฝากเงิน กระบวนการให้สินเชื่อ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

กลับสู่ด้านบน