ธ.ก.ส. มุ่งวิจัยและพัฒนาด้านธนาคารและลูกค้า รวมถึงเศรษฐกิจการเกษตร และพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศการเกษตรและชุมชนเพื่อเป็นคลังความรู้ในการนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ทิศทางของธนาคารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. การวิจัยและพัฒนาฐานความรู้

  • Website แผ่นดินทอง เป็นแหล่งรวมข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ เพื่อเป็นคลังความรู้แก่สาธารณชน
  • ฐานข้อมูลชุมชน เป็นแหล่งรวมข้อมูลที่สำคัญของเครือข่ายของเกษตรกรและเครือข่ายต่าง ๆ

2. การวิจัยและพัฒนาสภาวะธุรกิจการเกษตร

3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ  เกษตรกร สังคม และสิ่งแวดล้อม

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน