ยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์กร ระยะ 5 ปี ปีบัญชี 2564 – 2568 (ทบทวนครั้งที่ 1)

ปีบัญชี 2565 มุ่งเน้นเชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยขับเคลื่อนซ่อม (Repair) การจัดการข้อมูลและคุณภาพข้อมูล (Big Data) และการใช้ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเงินและบริการใหม่ๆ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในรูปแบบ Agile การบริหารจัดการคุณภาพหนี้ทั้งระบบและสร้าง (Re-Build) สร้าง Platform เชื่อมโยงธุรกิจภาคการเกษตร ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ รองรับการเติบโตใหม่ (New Business) ในกลุ่มที่มีศักยภาพ เช่น Young Smart Farmer, Smart Farmer, SMAEs เป็นต้น โดยอาศัยศักยภาพของดิจิทัล เทคโนโลยีภายใต้แนวคิด BCG รวมทั้ง ต่อยอด (Re-Business) พัฒนาการทำงานร่วมกับเครือข่ายด้านการเกษตรตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าเกษตรกร SMAEs Agri Tech และ Startup

เป้าประสงค์เชิงวิสัยทัศน์ที่ 1 ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

มุ่งยกระดับสถานะด้านการกำกับดูแลข้อมูล  ยกระดับการจัดระดับโดยรวมของสถาบันการเงิน Composite Rating)  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร   ROA  และ NPLs/Loan  โดยขับเคลื่อนผ่าน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล เพื่อพัฒนาบริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัย เน้นการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีด้านข้อมูล โดยพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของข้อมูล (DATA Governance)  และ พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (DATA Analytic)  เพื่อสร้างโอกาสการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และ นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพิ่มช่องทางการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างครบวงจร และทันสมัย พร้อมเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล เพื่อต่อยอดธุรกิจ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถองค์กรและบุคลากรรองรับภารกิจและการแข่งขัน เน้นการปรับวัฒนธรรมองค์กร ให้สอดรับกับทิศทางในอนาคต  โดยเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรรองรับความแตกต่างของช่วงอายุ (Generation) และการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล  รวมทั้ง สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ปรับกระบวนการทำงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริม ต่อยอดงานนวัตกรรม งานวิจัย เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร และเกษตรกรลูกค้า
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการสินทรัพย์และรายได้อย่างสมดุล เน้นการบริหารสินทรัพย์ สร้างและต่อยอดธุรกิจใหม่ด้วยการส่งเสริม ทายาทเกษตรกร /  Smart Farmer / Start Up / SMAEs / ผู้ประกอบการ / สถาบันเกษตรกร  และแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ โดยร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างสมดุลและเพียงพอ ด้วยการปรับโครงสร้างรายได้และ โครงสร้างเงินทุน
 
 

เป้าประสงค์เชิงวิสัยทัศน์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน

มุ่งฟื้นฟูเกษตรกรลูกค้า (กลุ่มศักยภาพปานกลาง – ต่ำ) ที่ได้รับการพัฒนามีภาระหนี้สินต่อรายได้ดีขึ้น   รายได้ของสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น  ชุมชนที่มีแผนธุรกิจและได้รับการอำนวยสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย  และ นำงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรรายได้เพิ่มขึ้น หรือค่าใช้จ่ายลดลง  โดยขับเคลื่อนผ่าน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พื้นฟู  พัฒนา และยกระดับสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับครัวเรือน  เน้นการฟื้นฟู ปรับเปลี่ยน พัฒนาตามศักยภาพร่วมกับเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจครัวเรือน โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร การจับคู่ธุรกิจ และสร้าง Platform ตลาดสินค้าเกษตร รวมทั้ง ส่งเสริมการเข้าถึงภูมิคุ้มกันทางการเงินและการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net)
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนภายใต้ BCG Model   เน้นการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชนและส่งเสริมการขับเคลื่อนการเป็นเกษตรมูลค่าสูง โดยชุมชนเป็นศูนย์กลางร่วมกับเครือข่าย คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาศักยภาพชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

 


กลับสู่ด้านบน