คืนกำไรสู่สังคม

1.

กองทุนซะกาต เพื่อคนยากจนและพัฒนาสังคม

2.

กองทุนฮัจย์และอุมเราะฮ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเงินฝากเพื่อประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะฮ์

3.

กองทุนให้กู้โดยไม่คิดผลตอบแทนตามหลักกอร์ฎหะสะนะฮ์ สำหรับลูกค้าชาวไทยมุสลิมของธนาคารที่มีความจำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ การบริหารกองทุนเพื่อสังคมนี้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละพื้นที่เป็นผู้พิจารณาร่วมกับธนาคาร

 

โครงการโรงเรียนธนาคาร

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนักเรียนในระดับประถม และระดับมัธยมให้รู้จักการอดออม และ ความรู้ด้านการ

เงินการธนาคารในระบบอิสลามซึ่งจะเป็นรากฐานการวางแผนการใช้เงินในอนาคต

 

ตะกาฟุล

ตะกาฟุลสินเชื่อระยะยาว

 


กลับสู่ด้านบน