ประเภทบริการ ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ เงื่อนไข

ด้าน ATM

   1. ค่าธรรมเนียมออกบัตรแรกเข้า100 บาท
 
   2. ค่าธรรมเนียมรายปี
        2.1 บัตรธรรมดา (Regular Card)
        2.2 บัตรทอง (Gold Card)

150 บาท
200 บาท

 

 

   3. ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ทดแทน 100 บาท  
   4.  ค่าธรรมเนียมการถอนและการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตรเดียวกัน /วัน /บัตร ตั้งแต่ครั้งที่ 8 เป็นต้นไป 3 บาท/ครั้ง  

    5. ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน
        5.1 บัตร ธ.ก.ส.ถอนเงินจากเครื่อง ATM ธ.ก.ส. ในเขต (จังหวัด) เดียวกัน

        5.2 บัตร ธ.ก.ส.ถอนเงินจากเครื่อง ATM ธ.ก.ส. ข้ามเขต (จังหวัด) 

        5.3 บัตร ธ.ก.ส. ถอนเงิน/ถามยอดจากเครื่อง ATM ธนาคารอื่นในเขต (จังหวัด) เดียวกัน

        5.4 บัตร ธ.ก.ส. ถอนเงินจากเครื่อง ATM ธนาคารอื่นข้ามเขต (จังหวัด)


ไม่คิดค่าธรรมเนียม


10 บาท /ครั้ง


ฟรี 4 ครั้ง/เดือน
ครั้งที่ 5 ขึ้นไปคิด 10 บาท *


20 บาท / ครั้ง *


เขต หมายถึงจังหวัด
สำหรับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ให้หมายถึง
กรุงเทพมหานคร 
ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรปราการ

   6. ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM ที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่นต่อเดือน ตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป 10 บาท/ครั้ง *

* กรณีทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ธนาคารอื่นภายในเครือข่ายเอทีเอ็มพูล (ATM POOL) ซึ่งนับทุกประเภทรายการ
ตั้งแต่รายการที่ 5 ภายในเดือนเดียวกัน ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท

ยกเว้น รายการโอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่น (ORFT)

   7.  ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ที่เครื่อง ATM ธ.ก.ส.  ในเขต(จังหวัด) เดียวกัน ระหว่างบัญชีภายในบัตรเดียวกัน และ เข้าบัญชีบุคคลอื่นใน ธ.ก.ส.

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

 

   8. ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ที่เครื่อง ATM ธ.ก.ส. ข้ามเขต(จังหวัด) ระหว่างบัญชีภายในบัตรเดียวกัน และ เข้าบัญชีบุคคลอื่นใน ธ.ก.ส.

ฟรีครั้งแรกของเดือน
ครั้งต่อไป 10 บาท

 
   9. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตร ATM ของ ธ.ก.ส. ที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่น ในเขต(จังหวัด) เดียวกัน

ฟรี 4 ครั้ง/เดือน
ครั้งที่ 5 ขึ้นไปคิด 10 บาท *

 
   10. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตร ATM ของ ธ.ก.ส. ที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่นข้ามเขต(จังหวัด)

หมื่นละ 10 บาท +
ค่าบริการ 10 บาท / รายการ *

 
   11. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร ( ORFT )
        11.1 จำนวนเงินที่โอน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
        11.2 จำนวนเงินที่โอนตั้งแต่ 10,001-50,000 บาท


25 บาท

35 บาท

 

กลับสู่ด้านบน