นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการ
(Chief Digital and Technology Officer : CDTO)
นายวิชาญ ศรีรัตนะวิไล
นายวิชาญ ศรีรัตนะวิไล ผู้ช่วยผู้จัดการ
(Chief Information Officer : CIO)
นายนพดล ศรีสรรค์
นายนพดล ศรีสรรค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
(Chief Digital Officer : CDO)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน