ธ.ก.ส.ได้จัดตั้ง “กองทุนธนาคารอิสลาม (Islamic Banking Fund)” ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2542 ตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยเปิดดำเนินการเป็นแผนกหนึ่งใน ธ.ก.ส. เพื่อทำหน้าที่ให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม 
 
แนวทางการดำเนินงานของกองทุนธนาคารอิสลาม
1. ให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นทางเลือกอีกบริการหนึ่งของธนาคาร  ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หนึ่งของธนาคาร ตามความต้องการของลูกค้า
2. ปัจจุบันให้บริการทางการเงิน ด้านเงินฝากและด้านสินเชื่อ 
  2.1 ด้านเงินฝาก มี 2 ประเภท คือ เงินฝากรักษาทรัพย์ ตามหลักวาดีอะฮ์ และเงินฝาก
        เพื่อการลงทุน ตามหลักมุฎอรอบะฮ์  การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ใช้บริการด้านเงินฝาก
        เพื่อการลงทุน (มุฎอรอบะฮ์) โดยใช้วิธีแบ่งปันผลกำไร (Profit  Sharing)
  2.2 ด้านสินเชื่อ ตามหลักมุรอบะฮะฮ์ มีการให้สินเชื่อกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
        กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ  กองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชน สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
3. ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
  3.1 ผลการรับฝากเงิน 
        มียอดเงินฝากคงเหลือ 2,618.31  ล้านบาท
  3.2 ผลการจ่ายสินเชื่อ 
        มียอดจ่ายสินเชื่อคงเหลือ (ไม่รวมกำไร) 1,381.18 ล้านบาท

 


กลับสู่ด้านบน