แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงาน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ผลการประเมินความเสี่ยง
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน