ลำดับที่ โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่ ยื่นซองระหว่างวันที่ เปิดซอง
015402 ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก (Passbook Printer) สำหรับทดแทนเครื่องที่สิ้นสุดสัญญาเช่าปี 2566 โดยวิธีประกวดราคา 25 พ.ค. 66 25 พ.ค. 66 - 13 มิ.ย. 66 13 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 14 มิ.ย. 66
015399 ประกาศจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการบริหารเงินและเงินลงทุน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 22 พ.ค. 66 22 พ.ค. 66 - 8 มิ.ย. 66 9 มิ.ย. 66 - 9 มิ.ย. 66 12 มิ.ย. 66
015392 ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์สมุดเงินฝากออมทรัพย์ (41-009) โดยวิธีประกวดราคา 17 พ.ค. 66 17 พ.ค. 66 - 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 - 1 มิ.ย. 66 2 มิ.ย. 66
015386 ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet เพื่อสนับสนุนงานธนาคาร 12 พ.ค. 66 12 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66 29 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 30 พ.ค. 66
015306 ประกาศราคาจ้างพิมพ์สมุดเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค (41-011) 12 เม.ย. 66 12 เม.ย. 66 - 8 พ.ค. 66 8 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66 9 พ.ค. 66
015304 ประกวดราคาจ้างบริการงานขับรถยนต์ธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 เม.ย. 66 12 เม.ย. 66 - 3 พ.ค. 66 8 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66 12 พ.ค. 66
015282 ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคาร ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารประชาชื่น อาคารนางเลิ้ง และอาคารจตุจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 - 27 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66 12 พ.ค. 66
015275 ประกวดราคาจ้างผลิตแหวนรางวัลความผูกพันกับองค์กร ประจำปีบัญชี 2566 จำนวน 1,400 วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เม.ย. 66 3 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 - 27 เม.ย. 66 15 พ.ค. 66
015266 ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ PC สำหรับส่วนงาน ฝกง. ฝบช. สปท. และ สงช. 31 มี.ค. 66 31 มี.ค. 66 - 21 เม.ย. 66 24 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66 25 เม.ย. 66
015264 ประกวดราคาซื้อของใช้สำนักงานสำหรับการปฏิบัติงานใน ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 66 30 มี.ค. 66 - 7 เม.ย. 66 10 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66 11 เม.ย. 66

กลับสู่ด้านบน