นายจรูญเดช  เจนจรัสสกุล
นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ ธ.ก.ส.

คุณวุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก สาขาบริหารอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), MSIE, University of New Haven, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานอื่นขณะปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ ธ.ก.ส. :
กรรมการสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรรมการคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรรมการ บริษัทสยามพัฒนาฟิล์ม จำกัด

การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. แต่งตั้ง :
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัยและพัฒนา
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) :
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 15/2012

ประสบการณ์การทำงาน :
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
ประธานกรรมการ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ธ.ก.ส. (ร้อยละ) ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน ธ.ก.ส. ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันเป็นการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจ ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสถาบันการเงินเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

กลับสู่ด้านบน