รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2561

รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ธ.ก.ส. ได้เข้าร่วมรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจาปี 2561 จากกระทรวงการคลัง โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรและการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานสากล ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล
ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ จานวน 4 รางวัล ดังนี้
1.รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
2.รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
3.รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ธ.ก.ส.)
4. รางวัลการดาเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2560

รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจาปี 2560 ซึ่งจัดโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนา ประชารัฐวิสาหกิจไทย” โดยมี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้ารับรางวัล ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ สำหรับผลการประกาศรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจาปี 2560 ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น จากโครงการ ตลาดประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
โดย ธ.ก.ส.มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง โดยส่งเสริมเกษตรกรให้รู้จักขาย และรู้กลไกตลาดผ่านโครงการต่างๆ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ
1.ตลาดที่มีการซื้อขายสินค้าระหว่างสมาชิกในชุมชน
2.ตลาดที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชนกับชุมชน/สกต. กับชุมชน
3.ตลาดที่มีการซื้อขายเชื่อมโยงระหว่างชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรไปสู่ระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade)
4. ตลาดที่มีการซื้อขายเชื่อมโยงระหว่างชุมชน สหกรณ์/สกต. ไปสู่ระบบ E-Commerce จนเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

รางวัลชมเชย “องค์กรโปร่งใส”(NACC Integrity Awards) ปี 2560รางวัลชมเชย “องค์กรโปร่งใส”(NACC Integrity Awards) ปี 2560

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้ารับรางวัลชมเชย “องค์กรโปร่งใส”(NACC Integrity Award) ประจาปี 2560 จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างกระแสสังคม และขยายฐานการรับรู้ ในการส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล โดยยึดหลัก ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบได้ เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ สานักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี
ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว เป็นความภาคภูมิใจ ที่จะทาให้ ธ.ก.ส. มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป

รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2560 (ITA Awards)รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2560 (ITA Awards)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2559
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน