ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ และการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการบริหารการดำเนินการที่กระทบสิทธิหรือก่อให้เกิดความเสียหาย จึงกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อถือใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับพนักงานทุกระดับทุกส่วนงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


1. หลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล

1.1 ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันกาล

1.2 มีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง

1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีความสนใจอื่น ๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่


2. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

2.1 ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในกลุ่มงาน ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงาน ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาของข้อมูลที่สำคัญ เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะเปิดเผย/ชี้แจงข้อมูลด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เปิดเผย/ชี้แจง

2.2 สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเป็นส่วนงานผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่เป็นส่วนงานหลักในการประสานกับส่วนงานเจ้าของข้อมูลในการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของธนาคารผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ


3. ประเภทข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่และช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

3.1 ประเภทข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ ธนาคารจะเผยแพร่ข้อมูลภายในกำหนดเวลา และความถี่ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคารกำหนด ตามแต่ประเภทของข้อมูล

3.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ธนาคารจะมีการเปิดเผยข้อมูลตามช่องทางการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ โดยการเลือกช่องทางการเปิดเผยข้อมูลจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกฎหมายหรือหน่วยงานทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคารกำหนดและประเภทข้อมูลข่าวสาร โดยในเบื้องต้นธนาคารได้จัดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์การไว้ ดังนี้

  • สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต และ Facebook เป็นต้น
  • สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ หนังสือ/วารสาร จดหมาย และรายงานประจำปี เป็นต้น
  • สื่อสารมวลชน เช่น สถานีวิทยุส่วนกลางและสถานีวิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์ เป็นต้น
  • สื่ออื่น ๆ เช่น สื่อบุคลากรโดยการให้สัมภาษณ์ การประชาพิจารณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประชุมวิชาการ ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เผยแพร่ความรู้ การประชุมกลุ่มลูกค้าและหัวหน้า กลุ่มลูกค้า และการจัดนิทรรศการ เป็นต้น

4. การทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ธนาคารมีนโยบายที่จะทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีความสอดคล้อง ถูกต้องตามข้อกำหนดและข้อบังคับทางกฎหมาย และเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคาร

กลับสู่ด้านบน