เงินฝากกระแสรายวันพลัส

จุดเด่นของบริการ
- ได้รับผลตอบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
- เป็นเงินไว้ใช้จ่ายสำหรับหมุนเวียนช่วยเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ
- เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลและนิติบุคคล
- คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และทบเป็นต้นเงินให้ทุกสิ้นเดือน
- สะดวกและปลอดภัย

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นบัญชีสำหรับใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ

คุณสมบัติผู้ฝาก
- ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา
- นิติบุคคล

จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
- ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท

จำนวนเงินฝาก-ถอนขั้นต่ำ
- ไม่กำหนด

ระยะเวลาการฝาก
- ไม่กำหนด

การคิดดอกเบี้ย/ผลตอบแทน
- เงินฝากคงเหลือสิ้นวันมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
- เงินฝากคงเหลือสิ้นวันน้อยกว่า 10,000 บาท ไม่ได้รับดอกเบี้ย
- ผู้ประกอบธุรกิจบุคคลและนิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร

เงื่อนไขการถอน
- ถอนเป็นเช็ค
- ถอนโดยใช้ ATM ตามเงื่อนไขของบัตร

เอกสารการเปิดบัญชี
บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
นิติบุคคล
- เอกสารสำคัญประจำตัวผู้มาติดต่อ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- หนังสือบริคณห์สินธิ
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมัติการทำนิติกรรมกับธนาคารและระบุอำนาจการถอนเงิน
- เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
- ตัวอย่างตราประทับของบริษัท


15 มกราคม 2561

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน