นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว และนายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือใน ?โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ในกระบวนการผลิตข้าว? และแถลงข่าวกลุ่มย่อย การจัดสัมมนาในหัวข้อ ?Agri Forum 2019 เกษตรปลอดการเผา? เพื่อร่วมกันลดปัญหามลพิษทางอากาศ เขม่าควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาตอซังและฟางข้าวในกระบวนการผลิตข้าว โดยรณรงค์ให้เกษตรกรทั่วประเทศเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการทำการเกษตรที่ไม่เผาทำลายวัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยว สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยในการเพาะปลูกข้าว พร้อมทั้งลงพื้นที่ให้ความรู้ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพิ่มรายได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของอินทรียวัตถุในดิน อันจะนำไปสู่การทำเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง Magic 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


11 กรกฏาคม 2562

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน