วัตถุประสงค์      
     1. เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพในด้านการลงทุน การผลิต และการตลาด เช่น การสร้างตลาดนัดหรือตลาดสด โรงฆ่าสัตว์
     2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการลดค่าใช้จ่าย และการพึ่งพาตนเองของชุมชน เช่น โรงสีชุมชน  โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
     3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในลักษณะต่อไป
          3.1 การศึกษา  การอบรม การสัมมนา ดูงานหรือฝึกงาน ในด้าน การส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ เช่น ส่งเสริมเครื่องมือให้กลุ่มอาชีพ
          3.2 การจัดหาปัจจัยอื่นที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น โรงรับจำนำ โรงพยาบาลชุมชนตามโครงการของรัฐหรือของธนาคาร
     4.  เพื่อดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวนโยบายส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทตามโครงการของรัฐหรือของธนาคาร

คุณสมบัติผู้กู้ 
ต้องเป็น อปท. ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะของแต่ละประเภท ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีความมั่นคง สามารถปิดบัญชีได้ทุกปี ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  เมืองพัทยาและกรุงเทพฯ

หลักประกัน      
     1. อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน
     2. เงินฝากในบัญชีที่ฝากไว้กับ ธ.ก.ส.
     3. คณะผู้บริหารของ อปท. เป็นผู้ค้ำประกัน
     4. มีหลักประกันอื่นตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร

วงเงินกู้    
ไม่เกิน 25 ล้านบาท ต่อแห่ง กรณีขอกู้เงินต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย   
การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการให้กำหนดตามประเภทหลักประกัน ดังนี้
     1. กรณีใช้เงินฝากเป็นประกันเต็มวงเงินกู้  คิดดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่นำมาฝากบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ  1.00  ต่อปี
     2. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน(คณะผู้บริหารค้ำประกันเงินกู้ในฐานะส่วนตัว)ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ MLR
     3. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน(คณะผู้บริหารค้ำประกันเงินกู้ในฐานะส่วนตัว)และมีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
          3.1 มีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินกู้ ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ เท่ากับ MLR – 0.25 %
          3.2 มีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินกู้ ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ เท่ากับ MLR – 0.50 %
          3.3 มีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินกู้ ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ เท่ากับ MLR – 0.75 %
          3.4 มีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินกู้ ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ MLR – 1.00 %
          3.5 มีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินกู้ ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ MLR – 1.25 %

ระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้       
      -  เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการดำเนินการ ให้ชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน พิเศษไม่เกิน 18 เดือน
      -  เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นรายงวดตามที่มาของรายได้ ไม่เกิน 15 ปี พิเศษไม่เกิน 20 ปี

เอกสารประกอบการกู้ 
1. โครงการที่ขอกู้ ประกอบด้วย
     - วัตถุประสงค์ที่ขอกู้
     - วงเงินกู้ที่ขอกู้
     - แผนการใช้เงินกู้และชำระคืนเงินกู้
     - หลักประกันที่เสนอ
2. รายละเอียดโครงการก่อสร้าง
3. สำเนารายงานการประชุมสภาที่เห็นชอบโครงการ
4. สำเนาหนังสืออนุมัติให้ อปท. กู้เงิน จากนายอำเภอหรือผู้ว่า ฯ
5. สำเนาหนังสือแต่งตั้งนายกของ อปท.
6. งบแสดงฐานะทางการเงินและการคลัง
 

สนใจรายละเอียดโปรดติดต่อสาขาใกล้บ้านท่าน หรือ Call Center 0-2555-0555


กลับสู่ด้านบน
?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?>