1.1 บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit : L/C) หรือการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Amendment L/C)

ลักษณะบริการ

- ธนาคารบริการเปิด L/C เพื่อรับรองการชำระเงินไปให้กับผู้ขายในต่างประเทศตามความต้องการของ ผู้ซื้อในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ขายมั่นใจว่าหลังจากที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ขายจะได้รับชำระเงินจากธนาคารตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C โดยไม่ต้องรอผู้ซื้อชำระเงิน

- บริการขอแก้ไข L/C เป็นบริการที่เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ซื้อได้เปิด L/C ไปเรียบร้อยแล้ว ต่อมาภายหลังอาจมีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง เช่น การแก้ไขเพิ่มหรือลด จำนวนเงิน ราคาสินค้า จำนวนสินค้า ขยายเวลาการส่งสินค้า ขยายวันหมดอายุของ L/C เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการส่งสินค้า เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ด้านผู้ซื้อ : มั่นใจว่าได้รับสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน L/C

- ด้านผู้ขาย : มั่นใจได้ว่าได้รับเงินค่าสินค้าถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C ครบถ้วนถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม

- ตามประกาศธนาคาร

ใบคำขอใช้บริการด้านธุรกิจต่างประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form)

ใบคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (APPLICATION FOR ISSUING A DOCUMENTARY CREDIT)

ใบคำขอแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (APPLICATION FOR AMENDMENT OF A DOCUMENTARY CREDIT)

 


1.2 บริการออกหนังสือค้ำประกันการรับสินค้าเข้าทางทะเล (Shipping Guarantee: S/G)

ลักษณะบริการ

ธนาคารบริการออกหนังสือค้ำประกันให้กับผู้ซื้อเพื่อนำไปยื่นต่อบริษัทเรือเพื่อรับสินค้า ในกรณีที่เรือบรรทุกสินค้ามาถึงก่อนที่จะได้รับเอกสารสินค้าเข้าจากต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ลดค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่เก็บสินค้า

- ไม่เสียเวลาและโอกาสในการผลิตหรือจำหน่ายทันทีที่สินค้ามาถึง

ค่าธรรมเนียม

- ตามประกาศธนาคาร

 

ใบคำขอใช้บริการด้านธุรกิจต่างประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form)

ใบคำขอออกหนังสือค้ำประกัน และ/หรือ การสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้า หรือใบตราส่ง สินค้าทางทะเล (LETTER OF UNDERTAKING FOR ISSUING A LETTER OF GUARANTEE AND / OR ENDORSING DELIVERY ORDER OR BILL OF LADING)

 


1.3 บริการขอสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้าเข้าทางอากาศ (Delivery Order: D/O)

ลักษณะบริการ

ธนาคารบริการโอนสิทธิการรับสินค้าเข้าตามใบสั่งปล่อยสินค้าเข้าทางอากาศกรณีที่สินค้าขนส่งมาทางอากาศ ผู้ซื้อสามารถขอให้ธนาคารสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้าเข้าเพื่อนำไปยื่นให้แก่สายการบิน เพื่อรับสินค้า

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ลดค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่เก็บสินค้า

- ไม่เสียเวลาและโอกาสในการผลิตหรือจำหน่ายทันทีที่สินค้ามาถึง

ค่าธรรมเนียม

- ตามประกาศธนาคาร

ใบคำขอใช้บริการด้านธุรกิจต่างประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form)

ใบคำขอออกหนังสือค้ำประกัน และ/หรือ การสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้า หรือใบตราส่ง สินค้าทางทะเล (LETTER OF UNDERTAKING FOR ISSUING A LETTER OF GUARANTEE AND / OR ENDORSING DELIVERY ORDER OR BILL OF LADING)

 


1.4 บริการชำระเงินตามเอกสารขาเข้าภายใต้ L/C (Import Bill Under L/C)

ลักษณะบริการ

การชำระเงินตามเอกสารขาเข้าภายใต้ L/C (Import Bill under L/C) เป็นบริการที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าในประเทศภายใต้ L/C เพื่อชำระให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ โดยชำระเงินผ่านธนาคารของผู้ซื้อที่เป็นผู้เปิด L/C ตามเงื่อนไขที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงกัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ซื้อสามารถรับสินค้าไปดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้ภายใต้เงื่อนไขเอกสารขาเข้าเพื่อเรียกเก็บ (L/C) ที่ได้ตกลงกับผู้ขายไว้

ค่าธรรมเนียม

- ตามประกาศธนาคาร

ใบคำขอใช้บริการด้านธุรกิจต่างประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form)

- สัญญาทรัสต์รีซีท (Trust Receipt)

- ตั๋วสัญญาใช้เงิน

 


1.5 บริการชำระเงินตามเอกสารขาเข้าภายใต้ B/C (Import Bill Under B/C)

ลักษณะบริการ

ธนาคารบริการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อหรือให้ผู้ซื้อรับรองตั๋วเมื่อธนาคารได้รับเอกสารจากธนาคารของผู้ขายจะทำการแจ้งลูกค้าให้นำเงินมาชำระหรือรับรองตั๋วขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋วทั้งนี้ธนาคารไม่มีหน้าที่รับผิดชอบและไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการชำระเงินตาม ตั๋วเรียกเก็บแทนผู้ซื้อแต่อย่างใดถ้าเรียกเก็บไม่ได้ต้องแจ้งเหตุผลให้ธนาคารผู้ส่งตั๋วมาเรียกเก็บทราบและขอคำสั่งในการดำเนินการต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการขอเปิด L/C และขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

- ลูกค้า (ผู้ซื้อ) สามารถตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะชำระเงินได้ (กรณีตั๋ว D/A)

- ลูกค้ายังไม่ต้องชำระค่าสินค้าทันทีสามารถรอจนกว่าสินค้าจะมาถึงจึงจะจ่ายเงินหรือ Accept ตั๋วแลกเงิน

ค่าธรรมเนียมตั๋วเรียกเก็บภายใต้ B/C (D/P และ D/A)

- ตามประกาศธนาคาร

ใบคำขอใช้บริการด้านธุรกิจต่างประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form)

- สัญญาทรัสต์รีซีท (Trust Receipt)

- ตั๋วสัญญาใช้เงิน


จุดให้บริการ

ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มงานธุรกิจการค้าต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ
โทร. 02-555-0447 หรือ 02-558-6555 ต่อ 6038-41 ธ.ก.ส. Call Center โทร. 0-2555-0555


กลับสู่ด้านบน