บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit : L/C) หรือการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต(Amendment L/C)

ลักษณะบริการ

ธนาคารบริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) เพื่อรับรองการชำระเงินไปให้กับผู้ขายในต่างประเทศตามความต้องการของผู้ซื้อในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ขายมั่นใจว่าหลังจากที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ขายจะได้รับชำระเงินจากธนาคารตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C โดยไม่ต้องรอผู้ซื้อชำระเงิน

บริการขอแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นบริการที่เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ซื้อได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตไปเรียบร้อยแล้ว ต่อมาภายหลังอาจมีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง เช่น การแก้ไขเพิ่มหรือลด จำนวนเงิน ราคาสินค้า จำนวนสินค้า ขยายเวลาการส่งสินค้า ขยายวันหมดอายุของ L/C เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการส่งสินค้า เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ด้านผู้ซื้อ : มั่นใจว่าได้รับสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน L/C

- ด้านผู้ขาย : มั่นใจได้ว่าได้รับเงินค่าสินค้าถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C ครบถ้วนถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม

1/4% ของจำนวนเงินต่อระยะเวลา 3 เดือน ขั้นต่ำ 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการเปิดแอลซีภายในประเทศ (D L/C)

1/5% ของจำนวนเงินต่อเดือน ขั้นต่ำ 1,000 บาท

บริการออกหนังสือค้ำประกันการรับสินค้าเข้าทางทะเล (Shipping Guarantee: S/G)

ลักษณะบริการ

ธนาคารบริการออกหนังสือค้ำประกันให้กับผู้ซื้อเพื่อนำไปยื่นต่อบริษัทเรือเพื่อรับสินค้า ในกรณีที่เรือบรรทุกสินค้ามาถึงก่อนที่จะได้รับเอกสารสินค้าเข้าจากต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ลดค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่เก็บสินค้า

- ไม่เสียเวลาและโอกาสในการผลิตหรือจำหน่ายทันทีที่สินค้ามาถึง

ค่าธรรมเนียม

500 บาท/ฉบับ/เดือน

บริการขอสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้าเข้าทางอากาศ (Delivery Order: D/O)

ลักษณะบริการ

ธนาคารบริการโอนสิทธิการรับสินค้าเข้าตามใบสั่งปล่อยสินค้าเข้าทางอากาศกรณีที่สินค้าขนส่งมาทางอากาศผู้ซื้อสามารถขอให้ธนาคารสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้าเข้าเพื่อนำไปยื่นให้แก่สายการบิน เพื่อรับสินค้า

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ลดค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่เก็บสินค้า

- ไม่เสียเวลาและโอกาสในการผลิตหรือจำหน่ายทันทีที่สินค้ามาถึง

ค่าธรรมเนียม

500 บาท/ฉบับ

บริการชำระเงินตามเอกสารขาเข้าภายใต้ L/C (Import Bill Under L/C)

ลักษณะบริการ

การชำระเงินตามเอกสารขาเข้าภายใต้ L/C (Import Bill under L/C) เป็นบริการที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าในประเทศภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C ) เพื่อชำระให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ โดยชำระเงินผ่านธนาคารของผู้ซื้อที่เป็นผู้เปิดแอลซีตามเงื่อนไขที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงกัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ซื้อสามารถรับสินค้าไปดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้ภายใต้เงื่อนไขเอกสารขาเข้าเพื่อเรียกเก็บ (L/C) ที่ได้ตกลงกับผู้ขายไว้

ค่าธรรมเนียม

- ไม่มี

บริการชำระเงินตามเอกสารขาเข้าภายใต้ B/C (Import Bill Under B/C)

ลักษณะบริการ

ธนาคารบริการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อหรือให้ผู้ซื้อรับรองตั๋วเมื่อธนาคารได้รับเอกสารจากธนาคารของผู้ขายจะทำการแจ้งลูกค้าให้นำเงินมาชำระหรือรับรองตั๋วขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋วทั้งนี้ธนาคารไม่มีหน้าที่รับผิดชอบและไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการชำระเงินตาม ตั๋วเรียกเก็บแทนผู้ซื้อแต่อย่างใดถ้าเรียกเก็บไม่ได้ต้องแจ้งเหตุผลให้ธนาคารผู้ส่งตั๋วมาเรียกเก็บทราบและขอคำสั่งในการดำเนินการต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการขอเปิด L/C และขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

- ลูกค้า (ผู้ซื้อ) สามารถตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะชำระเงินได้ (กรณีตั๋ว D/A)

- ลูกค้ายังไม่ต้องชำระค่าสินค้าทันทีสามารถรอจนกว่าสินค้าจะมาถึงจึงจะจ่ายเงินหรือ Accept ตั๋วแลกเงิน

ค่าธรรมเนียมตั๋วเรียกเก็บภายใต้ B/C (D/P และ D/A)

1/8% ของมูลค่าตั๋วเรียกเก็บ ขั้นต่ำ 1,000 บาท

จุดให้บริการ

ธ.ก.ส. ทุกสาขาในจังหวัด เชียงราย ตาก อุดรธานี นครพนม นครราชสีมา อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ จันทบุรี ราชบุรี ชุมพร ระนอง ยะลา สงขลา ตรัง และ กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สายงานธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ โทร. 02-558-6555 ต่อ 6032-34

ธ.ก.ส. คอลเซนเตอร์ โทร. 0-2555-0555


" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน