1.1สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit)

ลักษณะบริการ

ธนาคารเป็นตัวแทนในการรับ L/C ที่เปิดหรือแก้ไขมาจากธนาคารต่างประเทศ เพื่อแจ้งให้แก่ผู้ขาย โดยธนาคารจะตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และความแท้จริงของ L/C ก่อนที่จะแจ้งให้กับผู้รับประโยชน์ตาม L/C (ผู้ขาย) ทราบและให้มารับ L/C หรือการแก้ไข L/C ไปดำเนินการต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

มั่นใจได้ว่าธนาคารได้ตรวจสอบ L/C ที่เปิดมาจากต่างประเทศแล้วว่าแท้จริงก่อนแจ้งผู้ขาย

ค่าธรรมเนียม

ตามประกาศธนาคาร

ใบคำขอใช้บริการด้านธุรกิจต่างประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form)

- คำขอเบิกใช้สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit)

- ตั๋วสัญญาใช้เงิน


1.2การให้บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต (Export Bill sent for Collection under L/C:EBLC)หรือ เรียกเก็บเงินตามเอกสารส่งออก (Export Bill sent for Collection :EBC)

ลักษณะบริการ

ธนาคารรับเอกสารส่งออกภายใต้ L/C หรือ B/C ของผู้ขาย และส่งไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารต่างประเทศตลอดจนติดตามการชำระเงินและเมื่อธนาคารได้รับชำระเงินแล้วจึงจะจ่ายเงินให้ผู้ขาย

ประโยชน์ที่ได้รับ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการส่งเอกสารส่งออกภายใต้ L/C หรือ B/C เพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อผ่านธนาคารต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ตามประกาศธนาคาร

ใบคำขอใช้บริการด้านธุรกิจต่างประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form)

- คำขอให้ธนาคารเรียกเก็บ หรือ รับซื้อ / รับซื้อลดเอกสารส่งออก เกี่ยวเนื่องกับการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต REQUEST FOR COLLECTION OR NEGOTIATION / DISCOUNT OF EXPORT BILL(s) DRAWN UNDER LETTER OF CREDIT

- คำขอให้ธนาคารเรียกเก็บ หรือ รับซื้อ/รับซื้อลดเอกสารส่งออก APPLICATION FOR COLLECTION OR NEGOTIATION / DISCOUNT OF EXPORT BILL(s)

บริการซื้อ/ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract)

ลักษณะบริการ

เป็นบริการเพื่อลดความเสี่ยงของลูกค้า (ผู้ซื้อหรือผู้ขาย)จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และช่วยให้ลูกค้าทราบรายได้ที่แน่นอนจากการซื้อหรือขายสินค้ากับต่างประเทศโดยธนาคารจะตกลงราคาอัตราเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับลูกค้าโดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน และจะรับ/ส่งมอบเงินตราต่างประเทศและชำระเงินในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ตามข้อตกลงในสัญญาที่ได้ทำไว้้

ค่าธรรมเนียม

ตามประกาศธนาคาร

ประโยชน์ที่ได้รับ

- สามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนได้้

- ทราบรายได้/ค่าใช้จ่ายที่แน่นอนจากการขาย/ซื้อสินค้ากับต่างประเทศ


บริการประกันการส่งออก (Export Insurance)


ลักษณะบริการ

เป็นบริการสำหรับผู้ขายที่ส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศแล้วมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า อันเนื่องมาจากผู้ซื้อล้มละลาย การห้ามนำเข้าสินค้าโดยรัฐบาลประเทศผู้ซื้อ สงคราม จลาจล และปฏิวัติ ฯลฯ หากผู้ขายใช้บริการประกันการส่งออกจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ขายสามารถทำประกันการส่งออกได้หลายรูปแบบ

ค่าใช้จ่าย

- ค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ (ขึ้นอยู่กับรูปแบบของกรมธรรม์)

- อัตราค่าเบี้ยประกัน (ขึ้นอยู่กับรูปแบบของกรมธรรม์)

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า อันเนื่องมาจากผู้ซื้อล้มละลาย การห้ามนำเข้าสินค้า โดยรัฐบาลประเทศผู้ซื้อ สงคราม จลาจล และปฏิวัติ ฯลฯ

-ช่วยให้ผู้ขายแข่งขันได้มากขึ้นเพราะสามารถให้เทอมการชำระเงินแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศได้ผ่อนปรนขึ้นกว่าผู้ขายรายอื่น เพราะจะได้รับชำระเงินตามที่ตกลงกันไว้้


จุดให้บริการ

ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มงานธุรกิจการค้าต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ โทร. 02-555-0447 หรือ 02-558-6555 ต่อ 6038-41 หรือ ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน