1.1การแจ้งการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือ การแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Advice L/C)

ลักษณะบริการ

ธนาคารเป็นตัวแทนในการรับเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ที่เปิดหรือแก้ไขมาจากธนาคารต่างประเทศ เพื่อแจ้งให้แก่ผู้ขายโดยธนาคารจะตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และความแท้จริงของ L/C ก่อนที่จะแจ้งให้กับผู้รับประโยชน์ตาม L/C (ผู้ขาย)ทราบและให้มารับ L/C หรือการแก้ไข L/C ไปดำเนินการต่อไป


ประโยชน์ที่ได้รับ

มั่นใจได้ว่าธนาคารได้ตรวจสอบ L/C ที่เปิดมาจากต่างประเทศแล้วว่าแท้จริงก่อนแจ้งผู้ขาย


ค่าธรรมเนียม

800 บาท


1.2การให้บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต (Export Bill sent for Collection under L/C:EBLC)หรือ เรียกเก็บเงินตามเอกสารส่งออก (Export Bill sent for Collection :EBC)

ลักษณะบริการ

ธนาคารรับเอกสารส่งออกภายใต้ L/C หรือ B/C ของผู้ขาย และส่งไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารต่างประเทศตลอดจนติดตามการชำระเงินและเมื่อธนาคารได้รับชำระเงินแล้วจึงจะจ่ายเงินให้ผู้ขาย


ประโยชน์ที่ได้รับ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการส่งเอกสารส่งออกภายใต้ L/C หรือ B/C เพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อผ่านธนาคารต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

เริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ L/C

800 บาท ต่อ D/P และ D/A

บริการซื้อ/ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract)


ลักษณะบริการ

เป็นบริการเพื่อลดความเสี่ยงของลูกค้า (ผู้ซื้อหรือผู้ขาย)จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และช่วยให้ลูกค้าทราบรายได้ที่แน่นอนจากการซื้อหรือขายสินค้ากับต่างประเทศโดยธนาคารจะตกลงราคาอัตราเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับลูกค้าโดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน และจะรับ/ส่งมอบเงินตราต่างประเทศและชำระเงินในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ตามข้อตกลงในสัญญาที่ได้ทำไว้ค่าธรรมเนียม

ไม่มีประโยชน์ที่ได้รับ

- สามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนได้

- ทราบรายได้/ค่าใช้จ่ายที่แน่นอนจากการขาย/ซื้อสินค้ากับต่างประเทศ


บริการประกันการส่งออก (Export Insurance)


ลักษณะบริการ

เป็นบริการสำหรับผู้ขายที่ส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศแล้วมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า อันเนื่องมาจากผู้ซื้อล้มละลาย การห้ามนำเข้าสินค้าโดยรัฐบาลประเทศผู้ซื้อ สงคราม จลาจล และปฏิวัติ ฯลฯ หากผู้ขายใช้บริการประกันการส่งออกจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ขายสามารถทำประกันการส่งออกได้หลายรูปแบบ

ค่าใช้จ่าย

- ค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ(ขึ้นอยู่กับรูปแบบของกรมธรรม์)

- อัตราค่าเบี้ยประกัน(ขึ้นอยู่กับรูปแบบของกรมธรรม์)ประโยชน์ที่ได้รับ

- ป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า อันเนื่องมาจากผู้ซื้อล้มละลาย การห้ามนำเข้าสินค้าโดยรัฐบาลประเทศผู้ซื้อ สงคราม จลาจล และปฏิวัติ ฯลฯ

-ช่วยให้ผู้ขายแข่งขันได้มากขึ้นเพราะสามารถให้เทอมการชำระเงินแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศได้ผ่อนปรนขึ้นกว่าผู้ขายรายอื่น เพราะจะได้รับชำระเงินตามที่ตกลงกันไว้

จุดให้บริการ

ธ.ก.ส. ทุกสาขาในจังหวัด เชียงราย ตาก อุดรธานี นครพนม นครราชสีมา อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ จันทบุรี ราชบุรี ชุมพร ระนอง ยะลา สงขลา ตรัง และ กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สายงานธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ โทร. 02-558-6555 ต่อ 6032-34

ธ.ก.ส. คอลเซนเตอร์ โทร. 0-2555-0555


" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน